52 als aanvoerder optreedt, terwijl ik mij meer bepaald ten doel heb» gesteld de troepenleiding te bespreken, zullen wij op de hande lingen van dit detachement niet nader ingaan. Ongeveer te 930 V. M. is de hoofdmacht van het detachement. Pring Soerat gekomen in Koepang, en heeft de brigadecomman dant zich naar voren begeven op het bericht van den comman dant der voorhoede, dat Rengas door vijandelijke infanterie is bezet. Van het detachement Salatiga heeft hij alleen het bericht ontvangen van het stuiten der vooruitgeschoven cavalerie op die des vijands. Hij verneemt echter infanterie- en artillerievuur van het hooge terrein tusschen Larangan en Këtra, waaruit hij het besluit kan trekken, dat het detachement zich aldaar tot het gevecht heeft ontwikkeld. Het voorhoedegevecht in de gewenschte richting leidend, zonder zich noodeloos in de handelingen van den voorhoedecommandant te mengenverkrijgt de brigadecommandant langzamerhand de. volgende gegevens van den vijand. Ongeveer 1 compagnie heeft den Z. W. rand van Rengas bezet,. 1 sectie artillerie staat bij de s van Rengas en vuurt op den O.- rand van Péte, de brug over de K. Rengas wordt door 1 sectie bewaakt, in de sawah ten N. is geen vijand bespeurd, terwijl Larangan door vijandelijke cavalerie wordt bewaakt. Vermits de vijand ter hoogte van de brug over de K. Rengas- weinig schootsveld heeft, besluit de brigadecommandant den vijand door een aanval op zijn rechtervleugel uit Rengas te ver drijven. Zelf bij de voorhoede blijvend, draagt hij den hem toegevoeg- den stafofficier op, den commandant van 't le Bat. het bevel over te brengen dezen aanval met 2 compagnieën te ondernemen. Ha de rest der hoofdmacht in reserve te hebben doen opstellen bij de p van Koepang, en den commandant der geneesk. sectie te hebben opgedragen eene hoofd verb andplaats op te richten in Ambarawa, zal bedoeld stafofficier de beweging van de beide compagnieën van het le Bataljon volgen. Aan de treinen wordt een kort bevel gezonden om ter plaatse halt te houden. Ongeveer te 1015 V.M. is het R. H. le Bataljon de K. Rengas overgetrokken, en begint het vuur uit Rengas te verminderen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 66