KORTE INHOUD. Vluchtige bespreking van de voorwaarden, waaraan tijdelijke werken moeten voldoen, en voorts een ontwerp van een tijdelijk werk als steun punt in den strijd van nabij. Beschouwingen naar aanleiding van den strijd om Port-Arthur, vooral met betrekking tot: le Het gebruik van de algemeene reserve in het verre voorterrein. 2e De verdediging van het voorterrein. 3e De mijnen. Beschrijving van de versterkingen en hare bewapening, gelegen om de Waarde als oorlogshaven, en beschrijving van de haven met de verdedigingswerken. Bespreking van de verdediging van de haven Antwerpen. Korte beschrijving van de forten en hunne bewapening. Tactische beschou wingen omtrent de verdediging. Na opsomming van do werkzaamheden van den militairen genees kundigen dienst op het slagveld, in verband met het aantal gewonden, betoogt schrijvtr de noodzakelijkheid van het oprichten van eeuen nationalen ambulancedienst, voor de verzorging van de gewonden, nadat zij van het slagveld in de tijdelijke hospitalen zijn gebracht. De organisatie van den geneeskundigen dienst en het Roode Kruis in het Russische en in het Japansche leger. Verhandeling over huidziekten, in- 't bijzonder over tinea albigena, voorkomende in den Indischen Archipel. Over de definitie en de verschijnselen van de ziekte en wat andere schrijvers daarvan zeggen. Bespreking van de geopperde oorzaken der ziekte. Ondervinding van den schrijver te Singkep, bij Chineesche koelies. Voordracht gehouden door J. J. C. van Dijk. Discussie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 671