39 - KORTE INHOUD. Critiek op het werk: Militaire Rechtspleging van Mr. F. A. van Engen, wat betreft het willen afschaffen van den militairen rechter. Bespreking van de toelichting, die schrijver geeft op artikel 98 van het Wetboek (De militair die weigert of opzettelijk nalaat te gehoor zamen aan eenig dienstbevel enz.) Verschillende voorbeelden van Verschillende gevallen van Voor degradatie is alleen noodig onverbeterlijkheid en deze kan blij ken zoowel uit eene opklimmende reeks van straffen voor gelijksoortige overtredingen, alsook uit het herhaaldelijk plegen dier overtredingen. Bene handeling op zich zelve volkomen veroorloofd kan eerst dan schuld voor den beklaagde opleveren, als zij is gepleegd in strijd met eenige wettige bepaling, die er straf tegen bedreigt. In de klacht moet der halve worden vermeld, waarin de schuld van den beklaagde geacht wordt te bestaan, m.a.w. in strijd met welke wettelijke bepaling zij is verricht. Als de klacht inhoudt twee onderscheidene feiten en in het vonnis van den krijgsraad wordt wel overwogen, dat één dier feiten op te onvolledige wijze is omschreven om tot eene schuldigverklaring en veroordeeling te kunnen leiden, doch daaraan in het dispositief geen uitdrukking wordt gegeven, heeft zulks, als zijnde op een punt der klacht geen recht gedaan, de nietigheid van het vonnis tot gevolg. Beschouwingen over de verschillende bewijstheorieën in de recht spraak, hun onderling verschil, en welke dier theorieën in de militaire rechtspraak gehuldigd worden. Verschillende voorbeelden van veranderde qualificatie van straffen. Om aan het bij art. 134 Crim. Wetb. bedoelde misdrijf van desertie in tijd van vrede te kunnen worden schuldig verklaard, moet vast staan, dat de beklaagde zijn garnizoen, d.w.z het eiland alwaar hij gelegerd was, wederrechtelijk verlaten heeft. Het bewijs hiervan kan niet worden geleverd door beklaagde's geheel op zich zelf staande en niet door het onderzoek bevestigde bekentenis. Een verschoonende terugblik op de gruwelen door de Amerikanen op de Philippino's gepleegd en eenige beschouwingen over de mogelijk heid van het verdwijnen van den oorlog als onbestaanbaar met de voor uitstrevende ideëen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 673