KORTE INHOUD. Bespreking van twee vraagstukken voor de infanterie, nl. de in- fanterieaanval en het slepend gevecht. "Wenschelijkheid om de schietopleiding en de opleiding van den in fanterist in 't algemeen zeer te vereenvoudigen. Afkeurende critiek op de wijzigingen in het infanterie-reglement. Over het tot nu toe niet officieel bekend maken van het rapport, ingediend door de in Z. Afrika gedetacheerd geweest zijnde officieren. "Wijziging van de veldtenue der ópper- en hoofdofficieren, opgedragèn aan den Hoofdintendant. "Waardeerende critiek op de laatste wijzigingen in het exercitie reglement der infanterie. Be wijze van terrein winnen bij den aanval over open terrein door de infanterie. Beschouwingen over de wijze waarop de eskadronscommandant in den tegenwoordigen tijd zijn taak behoort op te vatten. Yervolg. (Zie Litt. overzicht 1905 I.) Schrijver wenscht eene betere opleiding in het leven geroepen voor de officieren der cavalerie. Betoog, dat de lans voor de cavalerie moet behouden blijven. Uit den Russisch-Japanschen oorlog valt tot nu toe omtrent de tactiek der cavalerie nog weinig te leeren. Beschouwingen over de taak der cavalerie voor de toekomst; de opheldering.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 695