20 - ONDERWERP. Benaming yan het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Losse opmerkingen over het ge bruik van bij infanterie ingedeelde cavalerie (10 biz.)door R. van Over- yeldt. Mil. Speet. No. 2—1905. The Lance as a Cavalry Weapon (23 biz); door Lieutenant-Colonel C. B. Mayne. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Februari 1905. Frankrijk. Das neue Reglement fiir die französisnheKavallerie (4 biz door von Immanuel. Hauptmann. Mil. Woehenbl. No. 17—1905. Nederland?eh-Indië. Een en ander over de zadels in gebruik bij het depoteskadron der cavalerie tot het africhten der paarden (8 blz.) door E. Ind. Mil. Tijds. No. 3—1905. c. Bereden Artillerie. Duitscbland. Der Optimisrnus in der deutschen Feldartillerie (14 blz.); door H. Rohne. Jahrb. deut. Arm. u. Mar. Januari 1905. Japan. Matérie1 de campagne et de montagne (36 blz.). Rey. d'Artill. December 1904. Ueber Organisation und Wert des Kampfschiessens bei der Artillerie (34 blz.); door Wilhelm Kobloch. Hauptmann. Org. mil. wissen- sch. Ver. Band LXIX Heft 4. La question de Vobusier de cam pagne dans les armées étrangères (35 blz.). Rey. mil. arm. étr. Januari en Fe bruari 1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 696