29 KORTE INHOUD. Overzicht van de organisatie, uitrusting en oefening van het wiel rijderkorps. Daar de aanschaffing van automobielen zeer kostbaar is, heeft de Pruisische regeering zich in verbinding gesteld met de „Deutschen Automobilklub". Opsomming van de verplichtingen die deze club tegenover het ministerie van oorlog heeft in acht te nemen. Bespreking van de uitkomsten door watermijnen, torpedo's, geschut vuur enz. in den Russisch-Japanschen oorlog verkregen Besc ouwingen over watermijnen. Opgave van wat schrijver noodig acht voor ons land. Eenige beschouwingen en gegevens over draadlooze telegraphie. Over het telefoneeren zonder draad, waarbij electrisch licht als over brenger wordt aangf-wend. Onder gunstige omstandigheden is dit telefoneeren gelukt tot op 10 K.M. afstand. Korte beschouwing over het vermogen van de postduif. Behan deling van de vraag of voor ons klein land, met zijn dicht net van ve keersmiddelen, en in verband met het gebruik van motorrijwielen en nieuwere uitvindingen zooals de telegrafie zonder draad, de behoefte aan eene duivenpost zich nog doet gevoelen. De vonkentelegraphie, zooals die in het Duitsche leger is ingevoerd. De wijze van telegrapheeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 705