31 KORTE INHOUD. Het ontstaan van eene vonkentelegraaf-afdeeling in het Duitsche leger, waartoe zeven jaren lang proeven en oefeningen zijn gehouden bij het luchtscheepvaartbataljon. Eene oefening in het leggen van spoorwegen, waarbij 50 K. M. spoorbaan en een ijzeren spoorwegbrug van 60 M. lengte over de Elbe in 4 weken tijds gemaakt zijn. Beschrijving van het werkdadig aandeel, dat het 2e Bataljon van het Spoor- en Telegraaf-Regiment heeft gehad aan het herstellen van het baanvak Tarvis-Pontafel, dat in den herfst van 1903 door een zwaar onweder veel geleden had. Eenige opmerkingen naar aanleiding van de voorloopige verslagen van Marine en Oorlog. Bezwaren tegen het systeem van oefening voor de „Volunteers", vooral omdat daarbij te veel uit het oog wordt verloren, dat de „Vo- lonteer" in de eerste plaats burger is en dus slechts weinig tijd aan zijne militaire opleiding kan besteden. Verbeteringen, daarin aan te brengen. Berekeningen, gegrond op aantal, grootte, snelheid, af te leggen weg enz. van verplegingstreinen, noodig om den goeden gang van zaken bij de verpleging van bet leger in tijd van oorlog te waar borgen. De hulpbronnen die Mandschoerije aanbiedt met het oog op de verple ging van 'het Russische en het Japansche leger.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 707