40 XV. TERREINLEER. TOPO GRAFIE. MEETINSTRU MENTEN. ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Deviations of the Compass. A graphic Method (11 biz.); door G. T. Bennett. Nederlandsch-Indië. De militaire cartografie in Ked.-Indië (24 biz); door J. J. K. Enthoven. XVI. MILITAIRE GEZOND HEIDSLEER. GENEES KUNDIGE DIENST. Nederland. Proeve van eene aan sluiting van het Nederlandsche Roode Kruis aan den militairen genees kundigen dienst in geval van oorlog binnen de grenzen des lands. Der Parademarsch und seine ver- meintliche Schadlichkeit (3 blz Japan. Japanese Hospital-Ships (4 blz.)door Dr. Georges Varennes. XVII. ALGEMEENE MILI TAIRE WETTEN EN VOOR SCHRIFTEN. MILITAIR RECHT. Nederland. Beschouwingen over art. 57 van de Wet op de Krijgstucht in verband met den rechtsregel Non bis in idem(22 blz.) door J. H. C. Munter, kapitein der infanterie. Nederlandsch-Indië. Competentie in strafzaken. Burgerlijke of militaire rechter. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Ind. Mil. tijds. Ver. beoef. krijgsw. Mil. Wocbenbl. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Recht in Ned.Ind. Id. Januari 1905. No. 3—1905. Ve Afl. 1904- 1905. No. 21—1905. Maart 1905. No. 2, 3 en 4- 1905. Id.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 716