45 KORTE INHOUD. Bespreking van dat rapport. Beschrijving van een reis door den assistent-resident A. Ballot kort na diens optreden ondernomen ten einde weder aanraking te verkrijgen met de bevolking van die landstreken. Voordracht. Schets van den agrarischen toestand op het eiland Lombok onder het vorstenbestuur. Voordracht. Spreker tracht aan te toonen, dat inmenging in de inlandsche volkshuishouding van staatswege noodzakelijk is, maar zonder dwang. Het bestuur wensoht hij zooveel mogelijk in handen van inlandsche ambtenaren Aardrijkskundige beschrijving van de hoogvlakte van Thibet, lig ging van Lhassa en iets over de kloosters en monniken en de gewapende macht. Over de moeilijkheid van het lezen der plaatsnamen op de Russische oorlogskaarten van Mandschoerije. Deze namen zijn uit het Chineesch in het Russisch vertaald. Kenige aanwijzingen omtrent de beteekenis dier namen. Voordracht over Japangeografische, historische, etnografische en economische beschrijving van ditiand; ontwikkelingsgeschiedenis van het leger: uitvoerige gegevens betreffende het hedendaagsche Ja- pansche leger.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 721