51 KORTE INHOUD. Schrijver acht het verlengen van den recrutentijd, zonder echter de 9 te verwerken stof te vermeerderen, noodzakelijk om de manschappen behoorlijk voor hun taak voor te bereiden. Over den slechten invloed op discipline, verantwoordelijkheid en L zelfstandigheid, van het opeenstapelen van orders die dikwijls in de practijk blijken onuitvoerbaar te zijn, terwijl ook de bekendheid met alle orders onmogelijk is. Eene vergelijking van de waarde der groote slagschepen van de groote mogendheden onderling en van de Russische met de Japansche in 't bijzonder naar aanleiding van den oorlog. Het ontstaan van de Japansche marine, het aandeel dat Engeland aan hare ontwikkeling heeft gehad en de beteekenis van Japan als zeemogendheid in het Oosten. Na eenige beschouwingen over zoogenaamde open zeeoorlog, do waarde die men te hechten heeft aan torpedo's, torpedovernielers, onderzeesche torpedobooten (waarvan men de waarde in de practijk nog niet kent), voorts over wat Engeland noodig zou hebben in het Kanaal, in de overige wateren van Engeland, in de Middellandsche Zee en in Oost-Azië, komt schrijver in 't algemeen tot de volgende slotsom le De groote zeeeskaders moeten de strategisch meest voor- deelige opstelling innemen in de nabijheid van hunne stations en eene gunstige gelegenheid afwachten om handelend op te treden. 2e In verband met deze eskaders moeten kruisers de vijandelijke vloten of gedeelten daarvan verkennen. 3e Gedetacheerde kruisers moeten opereeren tegen de basis van de vijandelijke onderzee-marine en de handelsvloot bestoken. 4e Torpedobootvernielers, torpedobooten, on derzeebootvernielers en onderzeesche booten moeten offensief optreden tegen de vijandelijke vloten en schepen. 5e Kleinere eskaders moeten vijandelijke operatie's ondernemen tegen de overzeesche koloniën van den vijand.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 727