53 KORTE INHOUD. Betoog, dat het inrichten van de haven Oran in Algiers als ma ritiem station voor het westelijk deel der Middellandsche Zee een plan dat op het punt staat om zijn beslag te krijgeneen groote fout is, terwijl daarentegen Hers el Kebir daarvoor als aangewezen is, door ligging enz. Bespreking van de in aanbouw zijnde Duitsche pantserschepen diktevermeerdering van de pantsering, de middelbaar-kalibervuur monden niet geplaatst in torens, maar in hoekkazematten. Verwon dering dat de middelbare kalibers behouden zijn, omdat door ver betering der torpedo's de werkingssfeer zooveel uitgestrekter is ge worden,^ zoodat projectielen van middelbaar kaliber geen voldoende uitwerking meer op torpedobooten zullen hebben. Korte beschrijving van den zeeslag op 10 Augustus 1904 voor Port-Arthurwat de kruiser „Askold" in dien slag verrichtte en de beschadigingen die dat schip door het Japansche artillerievuur be kwam, met eenige opmerkingen dienaangaande. Eene korte beschrijving van de „Lake X"; lengte, breedte, aantal en aard der machines, schroeven, snelheid, inrichting voor oriëntee- ring, en verschillende manieren om snel aan de oppervlakte van de zee te kunnen komen. Een onderzoek naar de houding van de pers en het Engelsche gouvernement gedurende de dagen volgende op den 24en Oktober 1904, en het aangeven van eenige internationale belangen, die door de gebeurtenis bij Doggersbank op den voorgrond zijn getreden. Critiek op het artikel van een ex-zeeofficier in de Oktoberafle vering „Russia and Japan in the Par-East". Voorts de persoonlijke herinneringen van den schrijver aan de Japansche vloot in den bur- gerooglog van 186869. Schrijver waarschuwde reeds 20 jaar geleden, dat de toestand van de vloot slecht was, zoowel wat de hoedanigheid der schepen en de bewapening, als wat de bekwaamheid der officieren, vooral in de hoogere rangen, betrof. De uitgaven bedroegen toen 11 millioen ponden sterling 's jaars en bedragen thans 43 millioen en zullen nog aangroeien. De vermeerdering der uitgaven is niet in verhouding tot de verbetering die de vloot heeft ondergaan. Volgens schrijver zijn 25 millioen voldoende en stelt hij daarom bezuinigingen voor.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 729