58 onbekend. Uit het oogpunt van consequentie beschouwd, vind ik het huidige voorschrift beter, en aangezien onze beschouwin gen gebaseerd zijn op het tegenwoordige voorschrift, zullen we dat van 1888 verder laten rusten. 68 van ons Sch ietvoor schrift eischt derhalve bij het aanleg gen, het dadelijk in de richting brengen van het geweer onder het mikpunt. Bij het eerste onderricht aan de recruten zal de onderwijzer door het gebruik van den richtingscontroleur zich veelvuldig kunnen overtuigen of de man zich houdt aan deze bepaling. Of later, als de man afgeëxerceerd is, nog de hand daar aan gehouden wordt, betwijfel ik 1). Bij het schieten met pa tronen No. 1 althans, heb ik het nog nimmer zien toepassen, iets wat ook niet gewenscht is, le omdat bij het gebruik van een richtingscontroleur niet scherp gericht kan worden, 2e om dat eene doorloopende controle toch niet mogelijk is, aangezien er per comp. slechts één controleur is, en bovendien in den regel op meer dan één baan geschoten wordt. Als we beschikken konden over manschappen, wier plichtsbetrachting en intellect zoo hoog stonden, dat we er op konden rekenen dat zij zich den goeden en vluggen aanslag door zelfonderricht eigen zou den maken, dan zou het er feitelijk weinig toe doen of zij voor de na-correctie, d.i. voor het in de juiste richting brengen van het wapen na den aanslag, over een ongelimiteerden tijd zouden kunnen beschikken. Zulke schutters toch zouden zich op den duur een aanslag eigen maken, welke de heer Fabius verlangt; een aanslag nl., die, wanneer weinig of geen tijd genomen wordt voor de na-correctie van den aanslag, toch nog betere resulta ten zal geven dan tot nu toe op het oorlogsveld ooit verkregen zijn. Daar we wellicht nimmer over bovenbedoelde manschap pen zullen kunnen beschikken, dienen we, indien we althans een vluggen en goeden aanslag op prijs stellen, eene schietmethode te hebben, die ons in staat stelt om ons te overtuigen of het verkrijgen van dien goeden en vluggen aanslag door de schut ters steeds betracht wordt. De afwezigheid van dat controlemid del in onze tegenwoordige methode heeft blijkbaar den heer Fabius geïnspireerd, daar waar hij schrijft op blz. 244 M. G. 5e aflevering. 1) De riohtings controleur wordt bij de voorbereidende oefeningen gebruikt, behalve bij de vooroefeningen met scherp. (S. V. 70 2e lid.) Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 72