KORTE INHOUD. Behandeling van de begrooting. Beschrijving van een zelflaadj ach tge weer, met voorafgaande be schouwingen omtrent de in de toekomst nog te verwachten verbete ringen in° de thans bestaande geweren voor oorlogsgebruik, en opgave der redenen, waarom men tot nu toe nog niet is overgegaan tot het vervaardigen van een automatisch geweer voor oorlogsgebruik. Bespreking van de toestanden in het Fransche leger, ontstaan door de clerikale en politieke invloeden op het officierskorps, den strijd van den minister André daartegen, en diens aftreden als minister van oorlog. Veroordeeling van de houding van Engeland tegenover Rusknd en het ophemelen van Japan. Schrijver geeft Engeland gedeeltelijk de schuld van den oorlog door het verbond met Japan en waarschuwt tegen het gevaar dat van Japan en China voor Europa dreigt. Hoe de kwestie over de opheffing van het onderofficierskorps in het Duitsche leger, door een conservatief lid in de Kamer voorge dragen, door den minister van financiën beantwoord werd. Schrijver hoopt echter, dat die zaak niet op den achtergrond geraakt, daar het hier een staatsbelang geldt. Opsomming van de plaatsen waar in China arsenalen zijn, en wat er gemaakt wordt aan geweren en patronen. Beschrijving van den photometer van Weber en de uitkomsten van het onderzoek daarmede in verschillende lokalen ingesteld naar de lichtsterkte in die lokalen. Beschouwingen over de marinebegrooting in Frankrijk.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 733