59 Verder zijn pleidooi voor de meerdere waardeering van den aanslag vervolgende, verdeelt de heer Fabius het schieten in twee momenten. Op blz. 24-5 en 246 M. Gr. schrijft hij „Het streven naar het in eens gericht in den aanslag komen zet ziete „als het ware om populair uitgedrukt in eene zuiging van de rieht- „middelen naar de richtlijn. Dat verschijnsel heb ik bij me opgemerkt „en stemt overeen met de ervaringen van anderen. „]STu spreekt het wel vanzelf, dat uit een oogpunt van methodiek ge bracht moet worden den schutter bij de oefening zoo weinig mogelijk tijd „te geven voor die verbetering van de richting, niet om daardoor kunst- „matig slechte schoten in het leven te roepen, maar om den man bij voort during en steeds meer te prikkelen tot het krachtig pogen naar het in, „eens gericht zijn, te prikkelen tot het streven naar de volmaakte snel- „coördinatie. Hiertegen is natuurlijk des te minder bezwaar, omdat op „den leerling-schutter nog niet de ontzenuwende en geweldige invloeden „van het gevechtsveld inwerken. Als hij later op het gevechtsveld de „na-correctie weglaat, dan behoort hij nog tot de betere schutters, zooals „von Ploennies zegt." „Het 2e moment treedt in, wanneer de schutter voor de oogen van „de omstanders ongeveer gericht is op het mikpunt en nu tracht te „komen tot den onbe weegelij ken, gerichten stand, ten einde in dien stand „door rustig aftrekken den kogel in het gewilde trefpunt te brengen. „Het le moment omvat de bewegingen voorafgaand aan het 2e moment.. „Gedurende het 2e moment schommelt en slingert de tromp van het „geweer als 't ware in een bevingscirkeltje, waarvan de grootte afhangt „van den natuurlijken aanleg en de geoefendheid van den schutter. De „goede sportschutters weten de slingeringen in dat bevingscirkeltje ten „slotte zoo klein te maken, dat de kogei juist in het gewilde trefpunt komt „of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. „In dat bevingscirkeltje ligt de oefeningsruimte voor dien sportschutter,. „in dat cirkeltje voert hij den strijd tegen de storende invloeden op tot „eene culte van juistheid. Maar alles wat het eerste moment betreft laat „den sportschutter koud. Ja, er zijn zelfs goede sportschutters, die stelsel- „matig eerst hun geweer bijna verticaal omhoog brengen, om het daar- „na te laten zakken tot de goede aanslaghoogte; bij velen kan worden „waargenomen, dat gedurende het eerste moment allerlei verschikkingen „van lichaamsdee'ien vooral van de ellebogen plaats hebben, om „gedurende het tweede moment een meer gunstige houding te hebben- „De prijzen op de wedstrijden worden alleen gewonnen door geoefend-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 73