60 Wij zien uit het bovenstaande, dat de voorstanders der nieuwe methode een oefeningsstelsel willen, dat hen in staat stelt de geoefendheid in het le moment zoo hoog mogelijk op te voeren, zonder die van het 2e moment te verwaarloozen, terwijl ons tegenwoordig voorschrift theoretisch wel eischt, het beoefenen van het le moment, maar ons geen enkele oefening aan de hand doet, waaruit wij kunnen nagaan of aan dien eisch door de schutters- wordt voldaan. Moet er eene keuze gedaan worden ■tusschen deze twee methoden, dan geef ik in aanmerking „heid in het tweede moment met algeheele terzijdestelling van de al of „niet geoefendheid in het eerste moment. Zelfs hij de legeroefeningen, „waarbij de aanteekeningen van het schieten zoo belangrijk zijn, dat som migen wel eens terecht of ten onrechte van meening zijn, dat die n „aanteekeningen de hoofdzaak dreigen te worden, bij de legeroefeningen „wordt ook niets genoteerd van wat betrekking heeft op de geoefendheid „in het eerste moment. De grootste knoeiers in het eerste moment kun- „nen de prachtigste boeking verkrijgen voor hun tweede moment, met „het onvermijdelijke gevolg, dat de aandacht wordt afgeleid van de geoe fendheid in het eerste moment. „Nu komt de krijgsgeschiedenis ons echter nuchter vertellen, dat door „de massa de geweren worden afgetrokken onder een natuurlijken schoot.s- „hoek die veel te groot is, en bij onderzoek blijkt de psycho-physiologie „de verklaring voor die abnormaliteit te kunnen geven. „We kunnen dusdoorgaande met bovenstaande eenvoudige verkla ringzeggen, dat de massa door welke omstandigheden doet er hier „niet toe op het gevechtsveld niet tot het 2e moment komt, doch reeds „gedurende het le moment aftrekt, dus buiten het bevingscirkeltje. Op „het gevechtsveld worden blijkbaar de wrange vruchten geplukt van de „verwaarloozing in vredestijd van de beoefening van het le moment en „wel in die mate, dat de geoefendheid in het 2e moment daardoor niet „tot zijn recht komt. De schutter die op het gevechtsveld gedurende het „le moment aftrekt heeft dus niets aan zijne vroegere, misschien ideaal „groote, vredesbekwaamheid in het stilhouden van het geweer gedurende „het 2e moment, welk moment voor hem echter thans niet aanbreekt. „De voorstanders van de nieuwe methode willen daarom in vredestijd „ook de geoefendheid in het le moment zoo hoog mogelijk opvoeren, op- „dat ten minste verkregen worde, dat ook op het gevechtsveld de geweren „worden gebracht binnen de bevingscirkeltjes. Ballistisch kan men aan- „toonen hoe aanmerkelijk daardoor reeds de oorlogsspreidingen zouden „verminderen."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 74