77 van rechts naar links bezet door het le, 4e, 2e en 3e Siberische en het 10e Legerkorps 1). De Russen beschikten dus over 211 bataljons, 177 eskadrons en 84 batterijen, te zaraen ongeveer 237.500 man en 650 stukken. De werken waren voornamelijk met veldgeschut en veldmortieren, sommige met het oude veld geschut van 10.5 c.M. bewapend. Waarschijnlijk konden de Japanners beschikken over acht actieve en acht reservedivisiën, te zarnen ongeveer 200.000 man met 700 stukken. Beide partijen waren hier dus ongeveer van gelijke sterkte. De eigenlijke slag is uit de berichten alleen in groote trekken aan te geven. Den 24en Augustus begon de algemeene voorwaartsche beweging der Japanners. Koeroki drong dien dag de Russische voorposten op Tasinkou (over de Tanho) en Landiasan terug. Den 25en werd het gevecht door artillerie voortgezetde Russen hiel den met het 3e Sib. korps (3e en 6e O. S. Tir. divisie) Kofyntasze, Landiasan en Orrtako bezet, hiertegenover stonden de Japanners met de 2e en de Gardedivisie in de lijn Sampoe—Katatsze. Verder drong de 10e Divisie van ISTodzoe van Pahoetsai langs de Sidahya in N. O. richting voorwaarts en trachtte den 26en den Russischen rechtervleugel hier te omtrekken, wat echter mislukte; door tegen aanvallen werden de Japanners weer teruggedrevende Russen verloren daarbij 350 man. Tegelijkertijd werden de vooruitge schoven stellingen van het 10e Korps (9e Divisie) bij Tszekou,_ Anpinling en Pegou aangevallen en moesten de Russen hier 's avonds achter de Tanho terugwijken. In het Z. was de strijd aan Russische zijde geheel zonder artillerie gevoerd; deze kon op de scherpe kammen niet in batterij gebracht worden. Het dorp Pegou werd door het 122e Regiment en een batterij verdedigd. Van 1 uur 's nachts tot 4 uur 's middags hielden de Russen hier stand tegen een groote overmacht en deden vier tegenaanvallen. De terugtocht werd echter te laat aanvaard, waardoor het regiment van Hooeyoe uit door Japansche artillerie werd geënflleerd en door infanterie omvat; Pegou moest met achterlating van 6 stukken ontruimd worden. Het 10e Korps verloor ongeveer 1500 man. Langs den spoorweg werden de Russen den 26en uit hunne 1) Van het le Legerkorps was alleen het S5e Regiment ter beschikking.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 91