79 De Russische rechtervleugel had echter weer het meest te lijden van de over Datschaotsiatai omtrekkende Japansche co lonnes. Een deel der bij Liaujang achtergehouden reserve moest hier ingezet worden. Wel bracht die de Japanners tot staan, doch een beslissende nederlaag werd hen niet toegebracht. Koeroki was intusschen bij Sakan, Lentaowan en Kankwantoen eerst met de 12e, vervolgens met een deel der 2e Divisie de Taitseho overgegaan, terwijl de Garde voortdurend frontaan- allen op den Russischen linkervleugel ondernam en het gros van het 3e Sib. korps in de richting van Wabantai volgde. De 10e Japansche Divisie volgde een W. groep van dit korps in de, lichting van Waidjagoe, tevens zich in verbinding stel lende met de 5e Divisie in de richting van Schangsiapoe. Verder naar het W. gaande stonden in volgorde de 6e, 4e en 3e Japan sche Divisie. Ook den 31en Augustus behield het le Sib. korps (9e O. S. Tir. divisie) zijne stellingen op den rechtervleugel, doch ten koste van zware verliezen en door het inzetten van reserves, die de omtrekkende Japansche colonne van Tschoetsiapoetsy uit in de flank vielen en tot staan brachten. Ook de Japanners leden zware verliezen. De eerste aanval weid om 2 uur s nachts ondernomen. De 5e Divisie liet, al- voiens tot den aanval over te gaan, door de pionierafdeeling van het 41e Regiment de ijzerdraadversperringen voor het front weg- i uimen, waarbij drie vierden van die afdeeling sneuvelden. Bij den daaropvolgenden aanval, ondersteund door de 10e Divisie, diongen de Japanners tot in de Russische loopgraven door, doch moesten deze weer verlaten, daar zij door hun eigen artillerie onder vuur werden genomen. Om 10 uur Y.M. werd opnieuw tot den aanval overgegaan, aanvankelijk met succes, doch ten slotte moesten de Japanners zich toch terugtrekken. Met de intusschen aangekomen versterkingen ondernam Okoe s avonds om 7 uur ten derden male een aanval, die echter we der met zware verliezen werd afgeslagen. In den laten avond ten vieiden male tot den aanval willende overgaan, kwam het bericht dat de Russen hunne zoo uitmuntend verdedigde stel lingen vrijwillig hadden verlaten. De Japanners zouden dien dag alleen 10.000 man verloren hebben.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 93