so Wat de Russen aanleiding gaf tot het ontruimen hunner stel lingen moge uit het volgende blijken. De eerste berichten van den overtocht van Koeroki over de Taitseho kwamen den 31en bij het Hoofdkwartier binnen, de rechtervleugel eischte echter de volle aandacht, zoodat de zwakke afdeelingen die de hoogten bij Sykwantoen bezetten niet konden beletten dat Koeroki zich, tot bescherming van den verderen overtocht van de inmiddels aangetrokken rest van de 2e en van de Gardedivisie, op den N. oever van de Taitseho vastzette. Ook bij Pönsihoe gingen Japanners over en dreven de hier staande Russen terug. Deze dreigende beweging van Koeroki in de richting van de terug- tochtslijn noopte Koeropatkine op de werken om de stat zelve- terug te trekken, de verdediging daarvan opdragende aan het 4e en 2e Sib. Korps en de 7e Divisie (5e Sib. korps), het geheel on der den lt. gen. Sarubajew (cdt. v/h 4e Sib. korps). Het leen 3e Sib. en het 10e Korps kregen last ten W. van en bij Liau- jang de Taitseho over te gaan en zich te verzamelen op den N. oever, front naar het O.: het le Sib. en 10e Korps in voor ste linie, het 3e Sib. in reserve, terwijl het 17e Korps ten W. van Sykwantoen deze bewegingen tegen Koeroki zou dekken. De 54e Divisie (Orlow, 5e Sib. korps) werd naar de kolenmijnen van Yantai gezonden. Al deze bewegingen, op 1 September uitgevoerd, werden door de Japanners niet bemoeilijkt. Alleen de rechtervleugel had weder bij Mayetoen en Schouschanpou een hevig achterhoede gevecht te voeren, waarbij de Japanners in korten tijd in het bezit geraakten van de hoogten bij Mayetoen, die het ter rein tot Liaujang beheerschen. Yan hieruit werd Liaujang en het station onder vuur genomen, wat echter den Russen niet belette hunne gewonden en groote voorraden naar het N. weg te voeren. Intusschen werd de toestand op den Russischen linkervleu- steeds ernstiger. Koeroki had nl. de zwakke voorposten van het 17e Korps teruggedreven en zich vastgezet op de hoogten van Hajingtai ten W. van Sykwantoen en bij de kolenmijnen van Yantai. De overtocht van Koeroki's leger kon nu verder onge hinderd geschieden, de reserve werd naar den noordelijken vleu gel verplaatst.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 94