85 4e. Behalve de schijven welke volgens het S. V. aanwezig- moeten zijn kunnen op aanvraag van de compagniescommandan ten nog enkele schijven van bijzondere afmetingen of afwijkend model worden aangemaakt. 5e. De wijze van oefenen en het tusschentijds doen afleggen van de schietproef wordt verder geregeld door den compagnies commandant, waar mogelijk met inachtneming van het volgende a. De pelotonscommandanten stellen daags te voren de oefenin gen vast welke door de verschillende schutters worden gescho ten. Na goedkeuring door den compagniescommandant worden de manschappen hiermede in kennis gesteld. Premiën worden op het terrein uitbetaald aan de schutters, die daarvoor naar het ■oordeel van de pelotonscommandanten in aanmerking komen. De compagniescommandant stelt daartoe eiken oefeningsdag een zeker bedrag beschikbaar. b. De sectiecommandanten treden, onder leiding van de pelo tonscommandanten, op als onderwijzer van de schutters hunner sectiezij dragen, d.t.k. van de pelotonscommandanten, schutters die voor overgang of terugstelling in aanmerking komen voor tot het afleggen van de proef. Als voordeelen van een dergelijk oefeningssysteem mogen wor den genoemd: I. Het individueel schietregister kan vervallen. Het is toch voldoende als de sectiecommandanten aanteekening houden (bv. in de appellijst, art. 98 I.D.) van de schietklasse hunner onder geschikten. Ook bij overgang van militairen is de aanteekening A, B of C. schutter voldoende. II. De gang van zaken bij het schijfschieten zal winnen aan vlot heid en regelmaat (sectiesge wij ze afmarcheeren naar het terrein; minder veranderen van afstanden en verwisselen van schijven). III. Van sectie-en pelotonscommandanten is meer belangstel ling te verwachten. IV. De schutters zullen geleidelijk leeren inzien, dat „oefenen" hoofzaak is, daar het voldoen aan bepaalde voorwaarden niet meer geëischt wordt. Thans treedt het laatste te veel op den voorgrond, waarbij nog als nadeel komt, dat dikwijls reeds na een enkel schot vaststaat, dat met de resteerende patronen niet meer aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 99