EEX EX AX DER OVER DE ZADELS IX GEBRUIK BIJ HET DEPOT ESRADRüX DER CAVALERIE TOT IIET AFRICHTEN DER PAARDEN. Tot het africhten der paarden bij het depot-eskadron der cavalerie bezigt men de zg. bokzadels. Den militairen lezer uit te leggen wat men verstaat onder een bokzadel lijkt mij vrij overbodig, daar men elke bereden troep hier in de tropen er mede ziet prijken en in elke cavalerie- of artilleriestal het corpus delicti kan zien hangen. Ik geloof niet, dat het gemakkelijk zou vallen een meer practisch zadel uit te denken voor onze veld- eskadrons; bovendien het gebruik te velde heeft het immers be wezen, dat het bokzadel uitstekend voldoet. Het is dan ook geenszins mijn plan in dit opstel een pleidooi te voeren tegen het bokzadel in gebruik bij onze veldeskadronswèl trek ik te velde tegen het gebruik daarvan bij het africhten van jonge paarden. Als zoodanig is het een onding, dat hoe eer hoe beter uit de stallen van ons depot dient te verdwijnen. Waarom ik het bokzadel de eer niet waardig keur bij het depot gebruikt te worden, zal ik trachten aan te toonen. Achtereenvolgens zal ik daartoe het volgende behandelen: lo. De eischen waaraan een zadel moet voldoen bij de af richting van jonge paarden, wat betreft: zit, ligging der beenen, plaatsing der handen, veiligheid van den ruiter, en vastliggen. 2o. Nagaan of het bokzadel aan die eischen voldoet. 3o. Waarom wij het zoolang hebben kunnen stellen met het bokzadel bij de africhting der Sandelhouts. 4o. Waarom het bokzadel volstrekt afkeuring verdient bij de africhting van Australische paarden. Ad 1. De ruiter moet gemakkelijk zitten; het bovenvlak van het zadel moet toelaten, dat de ruiter zeer gemakkelijk zijn evenwicht kan verplaatsen, 't zij naar voren of naar achteren, naar rechts of naar links.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 329