TROEPENLEIDING. (Vervolg van biz. 55.) Met 2 Oleaten. Veldoefening voor clen oen Juli 1904. (Residentie-kaart Semarang, schaal 1: 100.000 en kaart van Salatiga en Ambarawa met omstreken, schaal 1: 50.000). Algemeen denkbeeld. In den laten namiddag van den 4en Juli hebben de voorste troepen van het detachement Magelang voeling gekregen met de troepen van Salatiga en beginnen zij aan het gevecht deel te nemen. Op dat oogenblik werd bij het detachement Salatiga, dat ern stige verliezen vooral aan cavalerie leed, weifeling bespeurd, hetgeen echter door het tijdig ingrijpen van het detachement Magelang werd hersteld. De Noordpartij, die eveneens ernstige verliezen leed, heeft bij het invallen der duisternis het gevecht afgebroken en trekt zijne troepen in noordelijke richting samen. Bij beide partijen geven de troepen blijk van groote vermoeienis_ Onderstelling Noordpartij. Samenstelling der De commandant der Noordpartij, niet geslaagd zijnde Noordpartij (Comm. in eene tijdige vernietiging van het detachement Sala- luit. koltiga, besluit in afwachting van versterking op Oenga- I samen te stel- ran terug te gaan. !len uit 2 halve De zuidelijke cavalerie heeft bij dezen terugtocht 5e Bataljon slechts lauw met enkele patrouilles voeling gehouden en 2 door De Noordpartij bivakkeert te Oengaran en neemt naar roode vlag- het zuiden (de hoogst noodige) veiligheidsmaatregelen, gen te mar- Te Oengaran ontvangt de Noordpartij versterking keeren halve van l-£- bataljon infanterie en verkrijgt dientengevolge bataljons. nevenstaande samenstelling. £5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 493