Het Bat. Nieuwsblad van 30 December. Europeaan, 3auaan en (Ilenadonees bij de Uesfing Artillerie. Bij het Bataljon Vesting-Artillerie te Batavia dienen thans Euro peanen, Javanen en Menadoneezen broederlijk bij elkander. Allen doen hetzelfde werk met uitzondering van den telefoondienst die alleen door Javanen wordt verricht (onder Javanen hier te verstaan Inlanders van het eiland Java). Nu zijn dezer dagen ook bij de Vesting-Artillerie de jaarlijksche korpswedstrijden gehouden en naar aanleiding van de in het Indisch Militair Tijdschrift en ook in dit blad geuite meening als zou de Menadonees en ook de Javaan te weinig physieke kracht hebben is het wel de moeite waard enkele feiten, die zich bij die wedstrij- den hebben voorgedaan te vermelden. Reeds dadelijk zij hier opgemerkt, dat de Menadoneezen slechts bij wijze van proef bij de Artillerie dienen en dus in betrekkelijk gering aantal. Verder zijn de Europeanen veel kleiner in tel dan de Javanen, doch wij zullen bij de verkregen resultaten tevens vermelden door hoeveel man van elk der landaarden werd gekampt, zoodat den,lezer daaruit vanzelf kan blijken in hoeverre de winners moeten worden beschouwd als uit een groote massa „hervorragende" enkelingen. In de eerste plaats dan werd een wedstrijd gehouden in het in-elkander-zetten van een stuk geschut van 7 cM. L. A., welk stuk daarna over plm. 20 M. moest worden verplaatst, gericht en eindelijk afgevuurd. Aan den wedstrijd, die voor iedereen open was werd deelgenomen door 4 ploegen (van 5 man) Europeanen. 1 ploeg van 1 Europeaan en 4 Javanen. 5 ploegen Javanen. 2 Menadoneezen. En hoe waren die ploegen samengesteld! Eenige Europeanen, gehaaide kerels, pootelingen, hadden een combinatie gevormd zóó sterk, dat haar den len prijs moeilijk kon ontgaan. Het waren bijna allen sergeanten en korporaals. De andere Europeesche ploe gen hadden alle een sergeant als commandant. De Javaansche ploegen telden bijna alle een Inlandsch sergeant of korporaal de gemengde en de Menadoneesche ploegen bestonden louter uit kanonniers. 122

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 124