Onze fl)itrailleur-5chutters en hunne Schietopleiding. Veroolg en Slot. b. de bewegingen voor het Iaden, vuren en strooien. Vergelijken wij de punten 32 en 16 van ons V. Voorschrift, dan zien wij, dat voor de beoefening van het richten slechts twee houdin gen zijn aangegeven, terwijl het beoefenen van het laden en ont laden in alle houdingen plaats heeft. Toch zal het wel in de bedoeling liggen, dat ook het richten in alle houdingen worde beoefend. De aard van het terrein en de voorhanden dekking zullen toch dikwijls noodzaken tot eene andere dan de zittende of liggende houding. In de tegenwoordige smalle en diep ingesneden loopgraven zal de man ook meermalen in staande houding achter zijn'wapen komen. Punt 33 behandelt de vuren en staat door het in bijgenoemde lagen (inschiet) vuur en het uitwerkingsvuur in c, nog in het teeken van de verouderde inschietmethode. Verouderd nietwaar? Bij iedere theorie hoort men het weer, dat inschieten een fictie is, normaal niet mogelijk, omdat de aanslagen in de meeste terreinen niet waar neembaar zijn en al mocht dit wel het geval zijn, dat men die aan slagen niet kan waardeeren en men door het inschieten den vijand gelegenheid geeft zich tegen het uitwerkingsvuur te dekken. Maar als dan dat inschieten uit den booze is, waarom worden ons dan nog steeds de middelen onthouden, waarmede de goede methode staat of valt Zoolang wij geen afstandsmeter hebben, die ons in staat stelt om de grenzen van de door ons met diepstrooi-vuur onveilig te maken terreinstrook zoo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en bovendien een regelaar, die den bundel binnen die grenzen houdt, is het doorvoeren van de methode Hasselbach practisch onmo gelijk. De thans, doordat wij op eene schatting moeten afgaan, gemaakte fout kan toch van dien aard zijn, dat, al werd met behulp van een prachtige regelaar zuiver binnen de voor de afstanden boven 600 M. aangegeven dieptegrenzen gestrooid, de trefzekerheid verloren 32

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 34