Van Alles Wat. [Jan. 1916. werkplaatsen te worden opgeleid. Het eerste zal wegens de hooge kosten, die inderdaad onevenredig aan het te verwachten succes zullen zijn, wel niet plaats vinden, bovendien is het veel te onoe- conomisch om werkplaatsen te onderhouden, waarin slechts enkele dagen gedurende eenige uren wordt gewerkt. Het oprichten van ateliers in de groote garnizoenen alleen, waar het in de practijk wel toe zou komen, heeft bovendien geen nut door de vele over plaatsingen. Het tweede middel heeft eveneens onverkomelijke bezwaren. In de eerste plaats, omdat controle over de menschen zoo niet onmo gelijk, dan toch in ieder geval buitengewoon moeilijk moet zijn, maar bovendien hebben we geen fabrieken of werkplaatsen, die ingericht zijn op het opleiden van personeel, terwijl in de bestaande fabrieken wel wat anders te doen is, dan toezicht te houden op leerlingen, die in enkele uren nu en dan eens wat in elkaar trachten te prutsen. Het komt mij dan ook voor, dat we met het door kapitein Kiès in deze voorgestelde niet op den goeden weg zouden zijn. Soerabaia, 16 December 1915. H. L. Maurer. lste Luitenant der Artillerie. Aankoop nan Paarden. Terwijl onze commissie in China die Ieelijke knollen kocht, kregen de renvereenigingen op Java griffir.s uit Australië, die, hoewel kleiner dan onze gewone Australische paarden, toch veel beter zijn dan die Mongolen. Nu gaan er geruchten, dat er eene Iegercommissie naar Amerika zal gaan. Inmiddels biedt Mr. Malone uit Queensland aan de ren vereenigingen op Java, van begin Maart 1916 griffins van 3-6 jaar, minimum hoogte 1.52 M., te leveren. Mr. Malone heeft vroeger al vele paarden geleverd, o. a. Lonig Tom, het bekende paard van kapt. Bool; Gladiateur, een prachtig Kommandeurspferd, Tweedledee, reeds voor het Leger aangekocht, enz. enz. Uitvoer uit Australië van dergelijke paarden schijnt thans weer mogelijk te zijn; zou het nu geen zaak zijn de commissie tot aankoop met spoed daarheen te zenden? M. G. 0. 3. art. 2. Grondige kennis van de reglementen en voorschriften, practische bedrevenheid in de toepassing daarvan en behendigheid in het ge bruik en de behandeling van de wapens en het pioneergereedschap, vormen het voornaamste deel van de vakkennis. 91

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 93