van fllles wat. 5et 5de Wapenfesst Dan den II. 3. 0. 5. Hoewel een maand later gehouden, dan oorspronkelijk was vast gesteld, hetgeen wellicht voor sommigen een reden van verhindering is geweest, mag dit wapenfeest wederom een beslist succes worden genoemd Ongetwijfeld zullen allen, die aan de wedstrijden hebben deelge nomen, met veel genoegen terugzien op de dagen te Magelang door gebracht en ook hier heeft weer gegolden, dat de afwezigen ongelijk haddep. Wel veroorzaakten de regens te Magelang gecombineerd met het gering aantal voertuigen eenige last, maar deze kleine onge rieflijkheden zijn gelukkig spoedig vergeten. Daarentegen zullen bij de deelnemers lang in herinnering blijven de aangename en harte lijke ontvangst en zoowel de officiëele als niet-officiëele betoonde belangstelling, aangezien dit laatste zeer bevordelijk is aan het ge stelde doel, t.w. het propageeren van de schermsport. Op de vergadering, welke 's Zondagsavonds gehouden werd, was, door het slechte weer, de opkomst niet groot en daar het wel gewer scht is eenige besluiten ter vergadering genomen meer algemeen bekend te maken, zij 't volgende gememoreerd. Voor den vervolge zullen de deelnemers aan de wedstrijden in 2 klassen A en B worden verdeeld. In klasse B moeten uitkomen zij, die op wedstrijden van den N.I.O.S. op het betrekkelijke wapen een le, 2e of 3e prijs hebben gewonnen, de overigen vormen klasse A. Aanvulling van deze bepaling verdient m i. aanbeveling. De stemming over het afval- dan wel poule-systeem heeft ten gunste van het laatste beslist echter onder de beperking, datmet het oog op den beschikbaren tijd in verband met het aantal deelne mers—de technische commissie in ieder voorkomend geval zal be- lissen, welk systeem zal worden gevolgd. Ééne aanvulling van de wedstrijdbepalingen bleek geen onver deelde instemming te genieten, werd echter gehandhaafd. Daar ook tijdens de wedstrijden enkele geschilpunten naar voren werden gebracht, mogen de betrokkenen dan wel de afdeelingen er aan worden herinnerd, die punten schriftelijk voor te brengen en bij voorkeur zoo spoedig mogelijk, wijl het nu de gunstigste gelegen heid is. Zij betreffen o.a. den puntsiag met de sabel; de classifi- 211 I. M. T. 1916. 14.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 105