w (Dededeelingen betreffende bet F). D. heger De bij de Infanterie ingebruik zijnde revolvers zullen thans worden vervangen door pistolen M. 11. Per veldbataljon op Java zullen tevens worden in dienst gesteld 8 pistolen en maréchaussee-sabels ten behoeve van de koks. Nader wordt overwogen de in 7a van het Overzicht Wapening bedoelde wielrij iers eerst bij mobilisatie met bovenbedoelde wape ning uit te rusten. De munitie-uitrusting per pistooldragende be draagt: 24 scherpe patronen bij den man; 48 scherpe patronen als reserve-munitie, waarvan 24 in den G. T. en 24 in den A. T. Het in beproeving geweest zijnde overtrek voor eetketels wordt definitief ingevoerd. Het zal voorloopig in bruikleen worden ver strekt op den voet als ten opzichte van puttees is bepaald, terwijl bij definitieve wijziging van tarief 24 zal worden bepaald, dat het zal behooren tot de uitrusting van den man, gelijk b. v. ook voor puttees is voorgesteld Van de invoering van een afzonderlijke bivakmuts is afgezien. Bij de le militaire afdeeling zullen proeven worden genomen van een twaalftal periscopen van drie verschillende modellen, n.l. zonder kast, mei kast en voorts een van schaarvorming model. In verband met de buitengewone stijging der koperprijzen zullen gesphaken en gespen voor gordels No. 1, zoolang als noodig zal blijken, worden vervaardigd van vertind ijzer. Bepaald is: le dat, zoodra het noodige telefoonmaterieel uit Nederland zal zijn ontvangen, de korpsen zullen worden voorzien van het orga niek daa bij behoorend telefoonmaterieel, 2e dat voor zooveel noodig extra verstrekking van telefonen zal plaats hebben ten behoeve van dé schietbanen van verschillende daarvoor in aanmerking komende garnizoenen, 1) Verstrekt door het D. v. O. 220

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 114