Febr. 1916.] Nagekomen stukken. factoren ook van psychischen aard? De natuur is wel eens in strijd met de leer! Wij hebben gemeend, dat de artikelen der genoemde schrijvers elk voor zich overwaard zijn, om naast elkaar geplaatst, de belangstelling van den lezer van het l.M.T. in hoogere mate op te wekken. Het Leger heeft er belang bij eenigszins de kansen te kunnen over wegen, die de mogelijkheid openen na ongeveer 20 jaar de geheele remonte in het binnenland te kunnen aankoopen. (Dr. Van der Poel). S. Circulaire. Meester-Cornelis, Januari 1916. L. S.! Bij het vernemen van het bericht betreffende het overlijden van den gepensionneerden Kapitein der Infanterie van het O. I. L., H. T. van IJsseldijk, is bij ondergeteekenden het denkbeeld gerezen, dat het wellicht velen zijner vrienden en oud-leerlingen aangenaam zoude zijn, indien aan den overledene eene blijvende herinnering werd gewijd. Hiertoe zou zijn geschilderd portret geplaatst kunnen wor_ den in het Ethnografisch Museum van den Hoofdcursus, welk mu seum ontstaan en bloei aan zijn onverflauwbaren ijver en toewijding te danken heeft. Wij vermeenen dat allen, die in de vele jaren, dat de Kapitein Van IJsseldijk leeraar aan den Hoofdcursus was, van zijne lessen op verschillend gebied hebben mogen profiteeren en die achting gevoelen voor de wijze, waarop hij zijne taak als leer aar en opvoeder met de belangen der leerlingen wist te vereenigen, ongetwijfeld gaarne zullen willen deelnemen aan eene huldiging zijner nagedachtenis door een aandenken te plaatsen in de instelling, die hem zoo na aan het hart lag. Hierom noodigen wij oud-leerlingen en vrienden, die met ons voorstel sympathiseeren, uit om, voor zoover zij niet op de den Afdeelings en Gewestelijk Militaire Commandanten aangeboden lijsten hebben kunnen teekenen, van hunne instemming te doen blijken, door aan onderstaand adres eene briefkaart te zenden, vermeldende nauwkeurig adres en bedrag, dat zij wenschen bij te dragen. In verband met de te verwachten kosten wordt een bijdrage van f I. a f 5. voldoende geacht. T.g.t. zal alsdan over de toegezegde gelden worden gedisponeerd. Het Comité Voorzitter: E A. EBBINK, Kapitein der Infie. Secretaris: H. VAN DER MOOREN, le Luit. der Inf'e Leden: I J- PETERS, Kapitein der Infie. I S. ALBERDA, id. Adres van den Secretaris: Militaire School, Meester-Cornelis. 260

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 154