BjHj De aanDal door de eerste stormco- j|jj|j gggg lonne op het middelste fort 1) nnnn 8888 uan de stelling Dan Tsingtao. gggg Vertaald uit de Kaikosha Kiji No. 494). Daar het volgende verhaal eene lezing wedergeeft, welke de Tweede Luitenant Nakamura voor Z.M. den Keizer gehouden heeft, kan het als een officieel verslag van het gebeurde beschouwd worden. On voldoende veiligheidsmaatregelen van de bezetting worden de oorzaak van den welgeslaagden aanval genoemd, doch daarmede is nog niet alles verklaard. Verrassingen ten gevolge van nalatigheid komen in eiken oorlog voor, maar hier werd' een troep, die nog niet veel verliezen geleden en bovendien in de rustperiode over uitstekend gedekte schuilplaatsen de beschikking had, verrast door een vijand, die al sedert eenige dagen zeer dicht genaderd was, zoodat een stormaanval om zoo te zeggen elk uur verwacht worden kon. De veiligheidsmaatregelen, zooals hierboven medegedeeld, hielden in geen enkel opzicht rekening met den zeer korten afstand, waarop de Japanners genaderd waren en heeft de zaak zich werkelijk toe gedragen, als Nakamura verhaalt, dan heeft de commandant van schans No. 3 zich aan ergerlijk plichtverzuim schuldig gemaakt. Wellicht heeft ook medegewerkt een gevoel van volslagen onmacht tegenover de overstelpende overmacht der Japanners en de over tuiging, dat eene verdediging tot het uiterste eigenlijk nergens toe diende. In overeenstemming met het Japansche origineel is de schrijver van het stuk, Luitenant Nakamura, die de 1ste stormcolonne aan voerde, nu eens in den eersten, dan weder in den derden persoon genoemd. 1) De Japanners noemden schans No. 3 „chuo horui", d.w.z. het mid delste fort of middenschans. Voor de Japansche benamingen van de schansen wordt voorts verwezen naar blz. 3 van de Extra Bijlage. I. M. T. No. 38. (verder in het artikel aangeduid met E. B.) 168

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 48