Benige opmerkingen en Doorstellen betreffende de Telegraafafdeeling Dan de begercaualerie. Volgens de oorlogsorganisatie bestaat de Telegraafafdeeling uit: 2 Telefoonpatrouilles leder sterk (1 Eur. wachtmeester of korpo raal, 2 Eur. en 3 ïnl. cav. met een pakpaard met materieel). 4 Eur. reservetelegrafisten (per man 1 patrouille-telefoon en (0 1 K.M, cavaleriedraad.) Waar op de pakpaarden der afdeeling slechts telefoonmaterieel wordt vervoerd, rijst de vraag, hoe we aan den naam telegraaf afdeeling komen. Ik wil deze afdeeling hieronder eens aan een nadere bespreking onderwerpen en nagaan, of hare samenstelling wel geheel voldoet aan de eischen van de praktijk. Weliswaar trad de afdeeling (zon der de reservetelegrafisten) bij de onlangs gehouden manoeuvres voor het eerst in haar geheel op en bevond zij zich tot dien tijd nog steeds in een stadium van proefneming, doch zij gaf mij reeds dadelijk aanleiding tot de ondervolgende opmerkingen, die ik gaar ne onder de oogen van anderen zou willen brengen, ook van ge nieofficieren, die wat dezen specialen dienst betreft, over meer ondervinding en technische kennis beschikken dan ik momenteel bezit. Mijne bezwaren tegen de tegenwoordige samenstelling zijn punts gewijze als volgt samen te vatten A. De afdeeling is te sterk. Waar onze gevechtstrein organiek reeds 51 paarden telt, waarbij nog de Madsen-afdeelingen gerekend moeten worden a 16 paarden, is deze gevechtstrein reeds 2 pelotons (op een totaal van 2H eskadron d.z. 10 pelotons) sterk. Hierbij komen nog paarden van gesneuvelden of zieken, benevens zieke paarden, terwijl van de Legercavalerie (L.Cav.) te velde al spoedig 1) Waarom de oorlogsorganisatie spreekt van „practiseh 1 K.M. cavale riedraad" is me niet recht duidelijk. 190

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 74