De G. O. B. fl. en de batterij. O Het verblijdend bericht bereikte ons van de verschijning van de nieuwe uitgaven van R. V. A. II en III; moge hun levensduur even lang zijn als die hunner voorloopige voorgangers. „Nog vele na deze" zeiden we, daarbij niet doelende op nieuwe uitgaven of wij zigingen van deze reglementen, maar op de andere voorschriften, reglementen, handboeken, uitrustingstaten, bepakkingsvoorschriften, waarin de nog niet ingewijde bij de bestudeering nog vele vtaag- teekens moet plaatsen. Maar er wordt aan gewerkt, en dat doet ons in afwachting van wijzigingsbladen met gelatenheid uitzoeken, wat er zooal binnen en buiten de voorschriften is bepaald. Het woord „uitzoeken" is niet overdreven, ook al dank zij wijzigingen in uit rusting, bewapening, 1.1., organisatie enz; deze zaak is zoo bekend, dat het noemen van voorbeelden onnoodig voorkomt. 1) Beteekenis der verkortingen. A.-span Achterspan. B.C. Batterijcommandant. B.H. Bijdehandsch. B.T. Bagagetrein. C.G-T. Commandant van den gevechtstrein. G.B. Gevechtsbatterij. G.O.B.A. Grondslag voor de opleiding der Bereden Artillerie. G.T. Gevechtstrein. I.I. Instructie-inventaris. K.G.T. Korporaal van den gevechtstrein. O.B. Staat der onafgedane bevelen. O.O. Oorlogsorganisatiën. R.V-A. Voorloopig reglement voor de veldartillerie. S. C. Sectiecommandant. S.i.a.t Schietoefeningen in afwisselend terrein. St. C. Stukscommandant. St. Wt. Stellingwachtmeester. V.G.V.B.A, Voorloopig gevechtsvoorschrift voor de Bereden Art. V.W.M.A. en T. Voorschrift op de wapening en munitie der Art. en van den Trein. 1267 I. M. T. 1916 81.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1916 | | pagina 1