voorbereiding aan de eerste onderwijsinrichting tegenwoordig uit stekend is) zal een jaar voorbereiding voldoende blijken te zijn. Daarnaast behoort van het legerbestuur uit te gaan de instel ling van een periodiek over militair recht, zooals dat in Nederland bestaaten tegen een geringen prijs beschikbaar moet gesteld worden. Komen wij thans tot een laatste punt van bespreking, d. nieuise inrichting non de militaire auditie. Wij gaven reeds vroeger op, dat de herziening een openlijke zitting van den krijgsraad eischt, derhalve moet er een behoor lijke zaal voor de zittingen zijn, een raadkamer, een kamer voor den president van den krijgsraad, de noodige kamers voor den secretaris en zijn staf en voor den auditeur en zijne auditie. De tegenwoordige auditie-gebouwen zijn daarop niet berekend, doch zal een verbouwing noodzakelijk zijn, die echter niet veel kosten met zich meebrengen zal. In Nederland heeft men bij de invoering van de herziene Rechts pleging geprofiteerd van de aanwezige gebouwen van de rechtbank ter plaatse, tot dat tijd en wijle de nieuwe gebouwen voor de krijgsraads zittingen gereed waren, men heeft te 's Gravenhage thans een keurig krijgraadsgebouw gekregen, waardoor dit college, gelijk de president Mr. Dr. Zaaijer bij het betrekken van het gebouw in eene open bare rede aangaf, in eigen huis kwam. Het is te hopen, dat van de krijgsraden in Nederlandsch-lndië zoo iets ook spoedig uit te spreken zal zijn. Mr. P. A. F. Blom. 1) Militair Rechtelijk Tijdschrift, uitgegeven op last van de Departementen van Oorlog en Marine. Abonnementsprijs f 1.80 per jaar. 411

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 13