PI m Ha Waarom mordt de hulpuerbandplaats afgeschaft? GUIS Bovenstaande vraag werd mij in den laatsten tijd herhaaldelijk gesteld, zoowel door jongere collega's als door troepenofficieren en in het algemeen niet op eene wijze, die ingenomenheid verried met het plan. Alvorens op de vraag in te gaan, wil ik even aangeven, hoe tot dusverre de geneeskundige dienst te velde werkte. Uit nevens gaand schema zal zulks in het algemeen wel blijken. Zoo wordt nog gewerkt bij de Centralen, bij wie het aantal ge wonden, dat in de gelederen terug keerde, van den beginne af zeer groot is geweest, in dien geest luiden ook de voorschriften bij het Nederlandsche (nimmer heb ik gedurende mijne tweejarige in- dienststelling bij dit leger van de noodzakelijkheid hooren gewagen, dit schema te veranderen) en bij het Servische leger, opgemaakt na de jongste Balkanoorlogen, in welke dit leger zeker wel de noodige ervaringen zal hebben opgedaan, terwijl ik in het journal of the Royal Army Medical Corps nooit iets van die afschaffing heb gelezen. Ik wil er met nadruk op wijzen, dat nevensgaande teekening slechts een schema is, dat zich wijzigt naar den aard van het gevecht en van het terrein, zoodat tusschen gewon dennesten en hoofdverbandplaatsen allerlei overgangsvormen kun nen voorkomen en eventueel enkele onderdeden van het schema kunnen komen te vervallen. „Die Eigenart des Sanitatshilfdienstes wahrend des Gefechtes bedingt eine grosze Elastizitat des Sani- tatsapparates, der sich dem Terrain anpassen musz. Bindende Vorschriften lassen sich schwer geben", zegt de Oostenrijksche generaal von Hoen. Laat ons eens nagaan, hoe de toestand van een strijdend leger is uit het oogpunt van den geneeskundigen dienst beschouwd. Eerst bij den aanval. Het rukt op ongeveer in den vorm van een rechthoek met de smalle zijde naar voren of van een rechthoekig 412

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 14