3 - Letter. No Naam van den schrijver. Volledige titel van het werk. Q 417 B. Grimshaw. The new New-Guinea. 1911. Q 174/5 Indië-nummer van „De Amster dammer". 1916. R/A 45/1 Verzamelde voorschriften betref- tende aanbestedingen en voorzie ningen alsmede uitvoeringsbepa lingen 1916. R/A 42/2 Verpleging van de troepen, ge durende het vervoer per spoor op Java na mobilisatie. 1916. R/A 18/1 Voorschrift van den Veterinairen Dienst in Nederlandsch-lndië in geval van oorlog. 1916. R/A 45/2 Aanbestedingsvoor waarden, 1916. R/B 46/4 Reglement op de exercitiën der Infanterie. 1916. R/B 46/5 Reglement op de exercitiën der Infanterie. II. Herdruk 1916. 1916. R/D 87/2 Soerat peratoeran Pekerdjaan dalam tangsi Artillerie berkoeda. 1916. R/E 44/8 Handboek voor de Vesting Artil lerie. Hoofdstuk VIII- XIV. 1916. R/E 61/1 Reglement op de exercitiën der Vestig-Artillerie. De houwitser van 10,5 c.M. V.S. en K.T.L. 1916. R/E 70/2 Schietvoorschrift tevens exerci tie-reglement voor den Mitrailleur M.12. 1916.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 15