4 Letter No. Naam van den schrijvei. Volledige titel van het werk. R 74 Verzameling Voorschriften be treffende den Burgerlijken Genees kundigen Dienst 1916. R/A 80/2 Voorschrift betreffende den Mili tair Geneeskundigen Dienst in Ne- derl. Indië op voet van Oorlog, deel I. 1917. R/A 105/2 Soerat peratoeran akan alat sen diata dan munitie dari pistool. M il. J 1916. R/B 94/2 Voorschrift Wapening en Munitie der Infanterie. (V.W.M.I.) 1916. R/B 47/1 Soerat peratoeran akan pembari- san oleh Infanterie. (Herdruk 1916.) 916. R/B 61/1 Soerat peratoeran akan peladja- ran memantjag S P.M. (Herdruk 1916.) 1916 R/B 65/2 Soesoelan bagi soerat peratoeran akan perkerdjaan Gymnastiek. (Be- senam). 1917. R/C 38/1 Voorloopig voorschift op het rij den en africhten van de paarden der Cavalerie. II. Het africhten der remontepaarden. 191L R/C 2/3 Grondslag voor opleiding en oe fening der Cavalerie. G.O.C. Ge wijzigde herdruk. 1916 1916. R/C 14/6 Soerat-Reglement selangan akan pembarisan oleh Cavalerie. 1916. C.I. 1916. R/C 38/1 Voorschrift op het rijden en af richten van de paarden der Cava lerie. Ie gedeelte. (V.R. en A. Cav. I.) 1916

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 24