De gebogen lijnen op de plaat van fig. 4 zou men kunnen gra- veeren en loodrecht op de plaat in een der gegraveerde groeven, afhankelijk van den gecotnmandeerden afstand, het uiteinde van een stift kunnen plaatsen, op welker andere uiteinde zich de eigenlijk korrel bevindt. Hangt men nu de plaat in het nulpunt draaibaar aan een vaste stang vóór op den mantel, met haar vlak even wijdig aan het verticale vlak door de zielas van den loop, dan zal, als het middengedeelte van vorenbedoelde stift in dezelfde stang alleen een op en neer gaande beweging kan maken, de punt van de vizierkorrel juist den gereduceerden schootshoek be neden het nulpunt staan in alle standen van den mitrailleur, mits er voor gezorgd wordt, dat de plaat met de lijn O. B. steeds verticaal staat. Zooals hiervoren aangegeven is en in de figuur 4 ten deele ge- teekend, is de vervaardiging eener vizierkorrelinrichting voor praktisch gebruik niet wel uitvoerbaar. Voor de mogelijkheid der constructie maken we daarom alle gereduceerde schootshoeken 62)4 °/oo of 50 m.M. grooter en buigen tegelijkertijd het vizier- korrelstiftje rechthoekig om en verlengen dit voor dezelfde lengte van 50 m.M naar boven (zie fig. 5), waarmede de nieuwe ver- groote schootshoeken weder alle 62)4 °/00 kleiner worden. Te gelijker tijd bevestigt men nu nog aan de plaat een naar achter gebogen verlengstuk en verbindt het uiteinde van het verlengstuk scharnierend door een stijve staaldraad met een achterover hellende arm op het vlak van het richtraam, en wel zoodanig, dat destaai- draad en de verbindingslijn: middelpunt richtraamd-draaipunt vizier- korrelplaat de lange zijden vormen van een parallelogram. Daarmede is dan verkregen, dat als het richtraam horizontaal staat, de korrelplaat steeds verticaal hangt. Het kan overbodig geacht worden op de detailinrichting der voorgestelde richtmiddelen verder in te gaan. Her zal zeer wel mogelijk zijn op de Geweermakerschool vorenstaande idee in constructie te brengen en zoodanig dat het complete richttoestel aan de eischen van de praktijk zal voldoen. Ten deze zij nog opgemerkt, dat het misschien aanbeveling verdient het richttoestel in zijn geheel op een lange stang te plaatsen, welke stang gemakkelijk ter zijde aan den mitrailleur is te bevestigen, daarvan zoo ver verwijderd, dat de eigen richtmiddelen geheel vrij blijven. In het vorenstaande werd steeds van de veronderstelling uit gegaan, dat alle metingen en verrichtingen nauwkeurig werden uitgevoerd en vrij waren van fouten. Dit is van zelf sprekend 453

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 65