marcheerend (frontformaties werden door ons niet gezien) versprei- "den als voorgeschreven in p. Ill R 1.1 Steeds zagen wij het rechter "gelid rechts, het linkergelid links opmarcheeren. Ligt hierin soms 2e Is er een sectie ct bij de veldbataljons, die zich erop beroemen kan een sectie te commandeeren, die op elk gewild oogenbhk (1) op een der daarvoor bestemde O van uit de flank zonder grove fonten verspreidt? N m. m zeker niet veel! En is hiemede de praktische onbruikbaarheid der methode bewezen of niet? Mij dunkt, als er ooit voor een verandering goeden grond bestaan heeft, dan is het wel deze^ ic De vraag kan gesteld worden, of het nu werkelijk zoo noodig is op een bepaalde manier te verspreiden; of het,ni^./old°fnde als de sectie maar uit elkaar komt, hoe dan ook. Dit moet echter met een beslist neen worden beantwoord, al was het alleen om te voorkomen, dat manschappen in verkeerde groepen terecht komen. Hierdoor zouden zij bij een eventueel voorwaarts gaan met groepen niet weten, bij welken gr. ct. zij behooren en lageni zij niet toevallig vlak voor een gr. ct. dan zou men de weifeling krijgen, die zoo fataal geacht wordt in de tirailleurlinie (bliksemsnel op- SPMoeten we dan de eisch, dat tegen een I. V. de groepen eener briae steeds bij elkaar moeten blijven, laten vallen bij het verspreiden Neen, maar de oplossing ligt m. i. ergens anders, n. 1. door het treffen eener bepaling, dat tegen den I. V. nooit meer „sectien gebruikt mogen worden. De brige is de eenheid, .welnu, laat zij b,j het.ver spreiden dan ook de zelfstandige eenheid blijven (tegen een I V. en voeg er geen twee bij elkaar tot een nieuwe eenheid. Het kost geen enkele wijziging, men prente alleen, voor den afmarsch den menschen in, dat er nu geen sect.e-c4" meer zijn, slechts br^cK De briges loopen nu achter elkaar zooals anders de sectien, alleen ziin de sectie-ctn nu geen c4 meer van 1 sectie, maar van 2 bng en moeten zij zich onthouden van rechtstreeksche c°s. tot de man schappen. Bij een eventueel verspreiden geven zij hun aanwijzingen aan de brige. ctn, zooals de comp. c4 dat doet t o. v. desectie- c4n, de manschappen der 2e brige. b. v. zullen er met aan denken met die van de voorste mee te loopen (bij toepassing der Holl. methode), net zoomin tegenwoordig de 2e sectie met de voorste ZaWaar N0" d" M. mijn bezwaar overdreven acht, dat bij het ver spreiden uit de flank volgens R. I. I, de achterste brig<=. dikwijls over een hindernis (pagger, sloot) moet, kan ik niet met S meegaan. Voorop gesteld zij ten eerste: dat het nood take ijk is, dat manschappen in hun groep b ijven, en ten tweede: dat het zeer dikwijls vóórkomt, dat de achterste brige. bij het verlaten van den marschweg over een hindernis moet. Om nu de groepen der brig bij het verspreiden gescheiden te kunnen houden, moet men, voor- 1) Dus niet alleen op het exercitieterrein, als de gedachten geheel op Hfdst. Hl geconcentreerd zijn, maar ook bij manoeuvres, machinaal dus. 457

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 79