Het zijn de dwars-gangen, die de achterelkaarliggende liniën van ed stelling verbinden. Zij zijn zoo ingericht, dat zij naar twee kanten verdedigd kunnen worden. Stel, een stuk van de postengang is in handen van de den vijand ge- vallen, en is niet terugveroverd De uiteinden van het verloren stuk worden natuurlijk, b v. met zandzakken, afgedamd. De dwarsgangen aan deze beide uiteinden brengt men nu in staat van verdediging, en zij worden, tot waar zij de tranchée de doublement snijden, eerste linie De genoemde parallelgang verbindt weer, eveneens als nieuwe eerste linie, de beide dwarsgangen. Het resultaat van dit alles is dus, dat de eerste linie, die vroeger rechtuit liep, een hoefijzer vormt ter breedte van het verloren stuk Duitschers noemen dit: afgrendelen van een linie. Dit zijn de algemeene beginselen van aanval en verdediging, zooals de Franschen die toepassen. Zoo kenteekenend voor de rol, die thans de machinegeweren aan het front spelen, is een vergelijking van het getal gevangenen, dat de Duitschers in den tijd van 1 —15 Februari hebben gemaakt en van het aantal door hen veroverde machinegeweren. Op de 3003 in dien tijd bij grootere en kleinere ondernemingen gevangen vijanden kwamen 60 van deze wapens, één dus reeds op iedere 50 man. De cijfers, die de Entente over dien tijd heeft opgegeven, spreken van een andere verhouding. Op 2000 gevangen kwamen 16 machinegeweren. Deze laatste verhouding, zoo zeide men mij, is echter niet de juiste. Er moet daarbij iets niet in orde zijn, of de Duitschers verstaan het beter om hun machinegeweren op het laatste oogenlik in veiligheid te brengen, zoo betoogde mijn zegsman. Men wees mij ten slotte op nog een bijzonderheid uit den stel lingsoorlog van dezen tijd Het is veel moeilijker geworden, bij den vijand de voorteekenen van een naderend offensief waar te nemen. In het eerste jaar moest de stelling, waar de vijand te voorschijn zou komen, op groote schaal worden uitgebreid, alleen al om ruimte te hebben'voor de opgehoopte reserve. Joffre b. v. liet daarvoor steeds een typisch netvormig stelsel aanleggen, waar aan men de Franschen weken te voren ijverig zag graven. Dan wist men onmiddellijk wat er te wachten stond. I hans eclüer, nu de aanvallen niet met zoo dicht opeengehoopte massa s meer plaats vinden, en nu vooral het loopgraafsteUel nergens meer aan uitbreiding te wensc'nen overlaat, is deze waarschuwing van den vijand volkomen overbodig geworden, en het geheim van de voor bereiding veel gemakkelijker te bewaren. (Nieuwe Rott. Courant, Mail-Editie, No. 20). b. Een patrouille. Eenvoudig er op los patrouilleeren zooals vroeger, dat gaat niet meer. In de Nordd Allg. Ztg. vertelt een correspondent, hoe een pa-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 89