Omzicht oen nederlandsche Cllilitalre Tijdschriften. Militaire Spectator. Februari-aflevering Deze aflevering bevat slechts korte opstellen en we! „Voertuigen", van den luit. der art. Butner, waarin speciaal met betrekking tot gerequireerde voertuigen de algemeene eischen wor den nagegaan, waaraan voertuigen behooren te voldoeneene samen vatting van hetgeen in de verschillende leer- en handboeken daar omtrent voorkomt. Daarna volgt: „De lichaamsoefeningen in de opleiding van den milicien" van luit. Warnier, een artikel, dat nu ook hier te lande het streven naar lichamelijke opvoeding naar voren treedt, alle aan dacht verdient. S. wijst erop, hoe het met de lichamelijke oefening in Nederland (gelijk in Indie. J.) nog treurig gesteld is, zoodat voor de recruten allereerst de „vormende gymnastiek" van noode is. Eerst daarna komen de „toepassingen", w. o. te begrijpen het zwem men, oefeningen in het nemen van hindernissen, de lichte athletiek, de sportspelen, enz. Voor de stelselmatige toepassing van de licha melijke oefeningen zijn goed onderlegde instructeurs noodig, die slechts te verkrijgen zullen zijn door cursussen aan de Mil. Gym- nastiekschool, terwijl ook aan de K M A en den H C. meer aan dacht aan dit onderdeel van de militaire vorming zal zijn te beste den. Ook wordt door S. nog gewaarschuwd tegen overschatting van de waarde van sport. „Artilleristische berekeningen" van den luit. der Rijd. Art. van Santen behandelt de door den B.C. uit te voeren berekeningen bij opstelling ver vóór- en zijwaarts van de batterij. Luit. Voorwalt geeft in een pittig opstelletje „Een verkennings tocht" een manoeuvre-beeld van een waarnemingstocht per vliegtuig. Bijzondere aandacht verdient het oorlogsoverzicht „De groote EuroDeesche krijg", thans weer van de hand van den vroegeren bewer ker X Eerst wordt in groote trekken de actie gedurende 1916 in be schouwing genomen, vooral ook uit een strategisch oogpunt, terwijl in de bespreking van het tijdvak 10 Dec. '16— 20 Juni '17 uiter aard de actie in Roemenië op den voorgrond treedt. X's strategische 570

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 92