1. EEN EN ANDER OVER „ZOEKLICHTEN", door P. J. Graaff. (Slot). V. HET TACTISCH GEBRUIK VAN ZOEKLICHTEN TEGEN LUCHTDOELEN. Inleiding- Toen in den afgeloopen oorlog de oorlogvoerenden bij hun pogingen om overdag door vliegraids vijandelijke objecten door middel van bommen te beschadigen, of te vernielen, te veel verliezen leden, hetzij door vij. vliegers, hetzij door vij. vuur, werd getracht dit doel 's nachts te bereiken. Als gevolg hiervan moest de tegenpartij maatregelen nemen, om die nachtelijke raids tegen te gaan. Dit kon niet door actief optreden van de eigen luchtvloot en moest dus, uitsluitend door luchtafweergeschut plaats hebben. Doch daartoe was het noodig, dat de doelen verlicht werden en dit is de reden, dat zich na 1916 op het westfront zulk een enorme behoefte aan zin tegen vliegtuigen deed gevoelen. Ook deze zin zijn dus uitsluitend technische hulpmiddelen en hebben in de formatie van een leger alleen reden van bestaan, als daarin ook voldoende afweergeschut opgenomen is, om de vij. luchtvloot verliezen toe te brengen. Wel is waar is het niet uitgesloten laagvliegende vliegers door den bundel te verblinden, zoodat zij niet met kans op succes hun bommen kunnen werpen, doch hiervan is nooit blijvend resultaat te verwachten. Eischen waaraan anti-vliegtuigzoeklichten moeten voldoen. Toen zich de eerste behoefte aan deze zin deed gevoelen, werden daarvoor de grootere kalibers der bestaande zin gebruikt. Al heel spoedig bleek, dat deze voor dat doel niet geschikt waren. Van de meeste was de lichtkracht te zwak en die een voldoend sterken bundel bezaten waren te weinig verplaatsbaar, terwijl ook de gemakkelijkheid van manoeuvreeren met den bundel bij alle typen te wenschen overliet Vooral Amerika heeft toen in den ongelooflijk korten tijd van enkele jaren (1917 1919) het zoeklichtvraagstuk, wat betreft lichtsterkte en verplaatsbaarheid der installaties, meer vooruitgebracht, dan in de voorafgaande 30 jaren het geval was geweest. Duitschland had echter reeds voor den oorlog het algemeene type van dergelijke installaties van groote lichtsterkte gebouwd, en gedurende den oorlog aanzienlijk vereenvoudigd en meer bedrijfszeker gemaakt. Tot goed begrip van een en ander, volge hier een kleine uiteenzetting van de aangebrachte veranderingen. Bij de .pfideea

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1