1. BESCHOUWINGEN VAN W. PFEIFER OVER DE OPLEIDING VAN DE INF., door H. C. Gerritsen. (Vervolg). Troepen-indeeling. De Divisie brengt hare 3 Regtn naast elkaar in gevecht; het Regt zet zijn 3 Batons achter elkaar, waarbij het le en 2e Baton verdeeld worden over de geheele Regts- strook; de verdeeling van de compn in het Baton is afhankelijk van de inzichten van den Bat.-Comdt. Door het voorste Baton te verdeelen over de geheele breedte van de Regtsstrook verkrijgt men z. i. de volgende voordeelen: In de eerste plaats voorkomt men verdeeling van die strook in Batonsvakken met de nadeelen verbonden aan de veelal zwakke gedeelten op de uiteinden dier vakken en in de tweede plaats is steeds het volgende Baton in zijn geheel en onder zijn eigen comdt beschikbaar om een binnengedrongen vijand terug te werpen. De afstand tusschen deze beide Batons bedraagt 1 K. M. Het 3e Baton nog verder achterwaarts geplaatst, 3 a 5 K. M., is in zijn geheel beschikbaar voor nadere opdrachten. Het voorste en tweede Baton kunnen hunne compn naast elkander plaatsen, waarbij elke comp. hare eigen reserve afzondert, of wel de compn achter elkander opstellen, zóódanig, dat elke comp. verdeeld wordt over de geheele breedte van de Regtsstrook, zonder dat er dan sprake is van het beschikken over een reserve Een Batons-reserve bestaat in beide gevallen niet. Zooals reeds werd aangegeven, rekent men in de voorste linie op eene bezetting van 1 man op elke 10 M. zoodat, de comp. op 120 geweren stellende, deze eene frontbreedte van 1200 M. kan inne men, wat overeenkomt met de breedte van een Batons (Regtsvak) bij de verdediging. Vooral als men uit den opmarsch of den teruginarsch overgaat tot de verdediging, zijn de compn vlugger op hare plaatsen, indien deze achter elkander worden geplaatst, terwijl het volgens Pfeifer een verkeerd idee is, dat de Comp.-Comdt zijn comp. minder goed kan beheerschen, wanneer deze een zeer breed front inneemt; bovendien heeft de comp.-comdt bij zijne nachtelijke inspectie bij opstelling in één lijn een minder grooten afstand af te leggen. Ten einde op de hoogte te blijven van den toestand in de neven vakken wordt per Baton in de voorste linie 1 verbindingsoff. met Is de comp. sterker dan 120 man, dan kan een reserve geformeerd worden, die zich bij den G. T. ophoudt en dient om de verliezen aan te vullen. 295

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1