1. ONTWIKKELING VAN DE» DENKBEELDEN OMTRENT DE VERDEDIGING door H. G. Vóór den oorlog 19141918 was vrijwel algemeen als regel voor de verdediging aangenomen, dat er slechts één verdedigings lijn zou zijn, die met alle krachten moest worden versterkt en verdedigd. (Zie onze oude G. H. punt 100). Alleen in Frankrijk was men groot voorstander van de vóórstellingen, welke ten doel hadden den aanvaller uit te putten en hem in min of meer gedes- organiseerden toestand voor de hoofdstelling te brengen, waardoor een goede kans zou kunnen worden verkregen om hem daar een beslissende nederlaag toe te brengen. Het doel van de verdediging was het behoud van die verdedi gingslijn. Hierop moesten de krachten van den aanvaller verbloe den, waardoor een gunstige gelegenheid voor den verdediger zou ontstaan om door een tegenaanval eene beslissing in zijn voordeel te verkrijgen. Dit denkbeeld berustte op dit andere, dat de verdediging voor namelijk door vuur moest worden gevoerd. Evenals bij den aanval moest het vuur langzamerhand, bij het naderen van den aanvaller, in kracht toenemen, waartoe de vuurlinie steeds op kracht moest wórden gehouden. De ondersteuningstroepen en vakreserves dienden in de eerste plaats daartoe. Niet alleen de art., maar op de kleine afstanden was het voor namelijk de inf., die door haar vuur den aanval moest breken. Men ging daarbij uit van de gedachte, dat de art. niet in staat zou zijn, tegen den, in de overeenkomstig de lijnen van het terrein aangelegde en gemaskeerde loopgraven geposteerden verde diger zoodanige uitwerking te verkrijgen, dat zijn inf.-vuur kon worden onderdrukt. Van vernieling der loopgraven was nog minder sprake. Wél werd rekening gehouden met de mogelijkheid, of ook noodzakelijkheid, van tegenstooten bij de plaatselijke verdediging, maar de verdediging door geleidelijk opgevoerde vuurkracht bleef hoofdzaak (zie ook onze oude G. H. 105). Toen evenwel de bewegingsoorlog moest worden opgegeven en de stellingoorlog aanving, gaf men aan D. zijde al spoedig de oude beginselen op. In de in Nov. 1914 voor den stellingoorlog gegeven instructiën (Falkenhayn: Die O. H. L. 19141916 in ihren wichtigsten Entschliissen) werd voorgeschreven, in stede van eene enkele Ter pub!, ontv. 26—3—'23. Red. 1. M T. 499

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1923 | | pagina 1