1. DE DUITSCHE EN DE BELGISCHE CAVALERIE IN DEN WERELDOORLOG GEDURENDE HET TIJDVAK: BEGIN TOT EN MET 12 AUGUSTUS 1914'), door P. C. Colthoff. De verrichtingen van de Duitsche en de Belgische cavalerie gedurende de eerste dagen van den grooten oorlog zijn betrekkelijk weinig bekend, zoo zeer valt dit voorspel in het niet bij de gewel dige worsteling, die volgen zou. Toch is eene bestudeering van die dagen, en niet alleen uit een cavaleristisch oogpunt, zeer belangrijk en waar wij, zij het dan ook in zooveel kleinere verban den, menigmaal voor overeenkomstige opdrachten zullen worden gesteld, kunnen we er zeer zeker ons voordeel mee doen. Wij stellen ons voor, achtereenvolgens te behandelen: den toe stand aan Belgische zijde, den Duitschen opmarsch en het gevecht bij Haelen, om ten slotte naar aanleiding van het voorgaande eenige opmerkingen te maken. De voornaamste geraadpleegde bronnen zijn: „Het rapport van den Belgischen Generalen Staf" en „Die Deutsche Kavallerie in Belgien und Frankreich 1914" van M. von Poseck. 1De toestand aan Belgische zijde. Het Belgische veldleger bestond uit zes divisiën en 1 cavalerie divisie. Nadat in den nacht van 3 op 4 Augustus 1914 de zekerheid was verkregen, dat de Duitschers met geweld door België zouden heentrekken, werd dit leger op 4 en 5 Augustus als volgt gecon centreerd: 3e Divisie te Luik, 4e Divisie te Namen, le Divisie te Tienen, 2e Divisie te Leuven, 5e Divisie te Perwez, 6e Divisie te Wavre, Cavalerie-divisie te Gembloers, één gemengde brigade van de 3e divisie te Tongeren (hiervan één bataljon aan de Maas in het vak Visé-Nederlandsche grens), één gemengde brigade van de 4e divisie te Hoey. Iedere divisie telt 3 of 4 gemengde brigades a 2 regimenten a 3 bataljons, 1 regiment divisie-cavalerie, 1 regiment artillerie, 1 bataljon genie, telegraaf-afdeeling en treintroepen. Bij iedere ge- Hierbij 2 schetsen. 355

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1924 | | pagina 1