1. HET DUITSCHE INFANTERIE VOORSCHRIFT (Vervolg) door M. R. H. Calmeyer. D. De sectie. 1. ALG. BEPALINGEN. De sectie bestaat uit 1 of 2 L. M.- groepen en tenminste 2 Gew. groepen (p. 210), met een totaal aantal van minstens 3 groepen (p. 272). Menschen, welke hunne hoofdwaarde aan de stootkracht ontleenen, en machines, welke de hoofdvuurkracht vertegenwoordigen, zijn dus streng gescheiden en blijven dit gedurende .het geheele ver loop van het gevecht. Dit komt overeen met de Duitsche opvat ting, volgens welke het vuur een hulpmiddel is, om door de beweging voldoende stootkracht nabij den vijand te kunnen brengen, teneinde daarmede de beslissing af te dwingen. Een ge lijke zienswijze wordt o. a. gehuldigd door Engeland, Italië, Nederland en Amerika, met dit verschil evenwel, dat dit laatste rijk menschen en machines bijeenvoegt, dus een sectie met homo gene groepen heeft, doch alle (7 12) leden daarvan tevens met gew. en bajonet uitrust en er den nadruk op legt, dat de G. M. een hulpmiddel is om de nadering tot stormafstand te vergemak kelijken. Aanvoering en munitieaanvulling worden hiermede onge twijfeld vereenvoudigd, doch het aaneenkoppelen van zoo uiteen- loopende krachten als vuur en beweging kan niet nalaten beide te belemmeren. Lijnrecht hiertegenover staat Frankrijk met zijn satellieten, waar men aan het vuur een beslissende uitwerking toekent, hiermede sprongsgewijze naar voren wil gaan en den stoot wel niet uitschakelt d'I." II: 70), doch als uitzon dering beschouwt. In overeenstemming hiermede is de G. M. daar geen hulpmiddel der groep, doch het hoofdbestanddeel ervan, terwijl de overige bestanddeelen als hoofdtaak de bescherming en bediening van dit wapen hebben. Verder is het aantal aut. wapenen per comp. groot (12, tegen D. 6, Eng. 8, Ned. 8) en dien tengevolge de stootkracht gering (84 bajonetten). Invloedrijke Fransehe autoriteiten achten dit nog slechts half werk en dringen aan op 16 G. M.'s per comp., met groepen van 10 2) of 63) man en afschaffing van het geweer, terwijl het reglement zélf (I blz. 7) 573 4 Zie I. M. T. 1924 Nos, 6 en 8. 2). ,,L'inf, et le feu", door kol. Henry, „Revue d'Inf". Juni '22 e. v. 3). „Qaelqaes reflections sur l'inf.'' door kol. de Dissofy Csernek, „Revue d'Inf." April '22 e.v.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1924 | | pagina 1