1. GEVECHTS-ERVARINGEN IN DUITSCH OOST AFRIKA, door M. R. H. CALMEYER. i) Nadat onder den indruk der heldhaftige verdediging van Duitsch Ocst Afrika de daar gevolgde strijdwijze door velen tot model eener koloniale verdediging gestempeld was, werd ander zijds soms betoogd, dat op Java onze omstandigheden te veel van de aldaar bestaan hebbende afwijken om een vruchtdragende ver gelijking mogelijk te maken. In waarheid zijn o. i. de verschillen het grootst op strategisch en organisatorisch gebied, terwijl de overeenkomst vooral treffend is in moreel en tactisch opzicht. De studie dezer phase van den Grooten Oorlog werd evenwel langen tijd bemoeilijkt door het gebrek aan betrouwbare gegevens van geallieerde zijde 2), totdat in 1922 de Fransche majoor Buhrer zijn werk „L'Afrique oriëntale allemande et la guerre de 1914-1918" het licht deed zien, waarin uit voor ons moeilijk te bereiken Engelsche en Belgische bronnen geput is 3) en dat over het algemeen een prijzenswaardig objectief standpunt inneemt. Vooral belangrijk is hieruit het 3e deel ,,L e s Enseignements", dat de ondervindingen t. o. van moreel, strategie, taktiek, wapens en hulpdiensten in beschouwing neemt. Bij de samenstelling van dit artikel is veel hieraan ontleend, onder raadpleging van meer Duitsche bronnen 4), dan den Fr. schrijver blijkbaar ten dienste stonden. Zoowel aanval als verdediging werden beheerscht door de geringheid der troepenmachten t. o. der beschikbare ruimte, waar door de beweging zich kon ontplooien op een wijze als in Euro pa sinds Napoleon's veldtochten nauwelijks meer het geval geweest is. De geijkte aanvalswijze bestond dan ook in het vast houden van den tegenstander in front, gepaard met een omvatting of omtrekking op één, dan wel op beide vleugels. Hoe van zelf sprekend dit thans ook mag lijken, toch was de bloedige nederlaag Met 9 schetsen, 2). Stiénon's „La campagne A n g 1 o - B e 1 g e, e t c." is zeer een zijdig. 3i. Eén dier bronnen, de rapporten van den Fr. kolonel Viola, die de veldtocht aan Britsche zijde volgde, is opgenomen in de nrs 158 t/m 161 van de Fr. „Revue des troupes coloniales" 1922 en 1923 en voor een deel door mij bewerkt „I. M. T." 1924 blz. 444 e. v. 4). n. 1. Wenig „Kriegssafari e"; Deppe „Mit Lettow-Vorbeck d u r c h A 1 r i k a" en Arning „Vier Jahre Weltkrieg in D. O. A.", terwijl Buhrer alleen Leltow's „Erinnerungen" gebruikt heeft. 407

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 1