1. HET PSYCHOTECHNISCH GESCHIKTHEIDSONDERZOEK VOOR VLIEGENIERS, door A. E. C. VAN SAARLOOS. Het inzicht in de noodzakelijkheid van een psychotechnisch onderzoek heeft zich snel verbreid en momenteel treft men dan ook in de meeste landen laboratoria aan waar dergelijke onder zoekingen worden verricht. Wil een dergelijk onderzoek betrouwbare resultaten opleveren, dan moet men zich natuurlijk duidelijk bewust zijn, van de bepa lende psychische elementen van het betreffende beroep of m. a. w. het onderzoek moet worden opgebouwd op een nauwkeurige psychologische analyse daarvan. Het spreekt vanzelf dat het experiment dus met de uiterste zorg e.. grootste voorzichtigheid uit een dergelijke analyse moet worden afgeleid. Het psychotechnisch onderzoek voor vliegeniers is zoowel van individueel als van economisch belang en is feitelijk gericht op het verminderen van vliegongevallen, waardoor dus de candidaat- leerling wordt bewaard voor een ongevallen-risico voortvloeiende uit psycho-physieke ongeschiktheid en het Gouvernement noode- 'ooze opleidingskosten en verongelukte machines worden be spaard. Alvorens tot psychotechnisch onderzoek wordt overgegaan moet natuurlijk de physieke geschiktheid vaststaan, m. a. w. het medisch onderzoek kan als grondslag niet worden ontbeerd. Het ontstaan van vliegongevallen wordt bepaald door: a. objectieve factoren, als materiaal, landingsplaatsen, weers gesteldheid, enz. bsubjectieve factoren, d. z. de psycho-physieke vereischten die de vliegenier moet bezitten en welke worden bepaald door aanleg en vorming. Het beroep van vliegenier vraagt natuurlijk in de eerste plaats tegenwoordigheid van geest, daar hiervan het gevarenrisico voor het grootste gedeelte afhangt Zeer waardevolle gegevens omtrent de beroepsvereischten van een vliegenier ontleende ik aan de „Order voor de Militaire Luchtvaart No. 3." 479

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 1