1. 7 FEBRUARI 1901 7 FEBRUARI 1926. Ten einde uiting te geven aan de gevoelens van dankbaarheid, die het Bestuur en leden der Indische Krijgskundige Vereeniging vervullen bii het medeleven van den, voor ons geliefd Vorsten huis, zoo gedenkwaardigen dag van 7 Februari 1926, heeft onze vereeniging het volgende telegram verzonden. Aan H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik. De Indi sche Krijgskundige Vereeniging veroorlooft zielh eerbieidige gelukwenschen aan te bieden bij gegelegenheid herdenking 25- jari§ huWelijk' De Voorzitter, J. H. I. Ie Cocq d' Armandville. Generaal-majoor Hieronder volgt een korte beschrijving van het door de offi cieren van het Nederlandsch-Indische leger ter gelegenheid van de herdenking van het zilveren huwelijksfeest aan H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden aangeboden huldeblijk. Zooals algemeen bekend mag worden verondersteld, bestaat dit huldeblijk uit een album met foto's van het Leger, geplaatst in een kist. Deze kist, waarvan de vorm duidelijk uit de afbeelding b ij is vervaardigd van djatihout, geheel fijn gepolijst en geglansd. Oo het deksel is aangebracht een matzilveren embleem en relief, voorstellend de vereenigde wapens van Nederland en Mecklenburg- Schwerin, gehouden dogor de gebruikelijke schildhouders dit em bleem is geteekend bij de Lithografische werkplaats van de To pografische Inrichting en uitgevoerd door den heer De Hoog te Weltevreden. Verder is de kist beslagen met zilveren randen, wel ke evenals het slot, de scharnieren, de schroeven en kettingen, waarmede het deksel wordt bevestigd en opgehouden eveneens door den heer De Hoog van dit metaal zijn vervaardigd. De bin- nenbekleeding bestaat uit zilvergrijs fluweelen kussens; met dezelf de stof is de onderzijde van de kist bekleed. De voorwand is, zoo als de afbeelding doet zien, openslaand, ten einde het album ge makkelijk te kunnen uitnemen. De band van het album (formaat 33X40 cM.) is uitgevoerd in wit glacé leder, bedrukt met een motief en opschrift in goud.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1926 | | pagina 1