1. EEN EN ANDER OVER HET NIEUWE BERGGESCHUT. (met 3 platen, 17 foto's en 1 bijlage) door J. BOOT. Kapitein der artillerie. A. Inleiding. I. Eischen waaraan Berggeschut heeft te voldoen. Bergartillerie is mobiele artillerie, geschikt voor een optreden in bergland. De voornaamste eischen, waaraan, uit hoofde van het terrein waarin het benut moet worden, het Berggeschut moet voldoen, zijn de volgende: le. Het moet op draagdieren kunnen worden vervoerd. 2e. Het moet groote elevatiën (declinatiën) toestaan. ad. le Een op den paarderug te vervoeren last kan niet on beperkt lang genomen worden. Het zwaartepunt toch moet binnen den draagbok vallen en bij voorkeur juist in het midden tusschen vóór- en achterboom. Wordt hij aan de voorzijde begrensd door den hals van het dier, naar achter mag hij evenmin vér uitsteken. Een draaglast mag ook niet te hoog zijn. Bij hooge ligging van het zwaartepunt zal een kleine verplaatsing uit de 'middenas een gevaarlijk zijwaarts overhellen en daardoor ongelukken veroor zaken. Ook zal een hooge last het klimmende dier achterover trekken. Dus behalve dat de lasten een zeker gewicht niet mogen overschrijden, moeten zij van geringe afmeting zijn en van een gunstigen bouw. Het constructievraagstuk wordt wel heel moeilijk, zoodra men rnee wil gaan in het algemeen verlangen om het vermogen van zijn wapen zoo hoog mogelijk op te voeren, want, is men bij de Veld-Artillerie gehouden aan een gewichtsgrens voor het hééle voertuig, zoo is men bij het Berggeschut aan veel méér voorwaar den gebonden. De eigenlijke schietbuis moet één geheel zijn, terwijl ook de wieg, waarin de hydraulische rem, zich niet in verschillende draag lasten laat verdeelen. 697 Bijdrage van het Departemeni van Oorlog.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1926 | | pagina 1