1. MEDEDEELINGEN VAN DE REDACTIE. Dit nummer van het I. M. T. verschijnt, dank zij verhoogde medewerking en toename van het aantal leden, in eenigszins uit- gebreideren vorm. in de eerstvolgende nummers zullen o. m. de volgende bijdra gen worden opgenomen „De stand van de luchtfotogrammetrie, speciaal met betrekking tot" Nederlandsch-Indiè," door R. C. Qaade, Majoor van den Topografischen Dienst. „De verrichtingen van het Amerikaansche vliegtuig bij de N.N. Guinee expeditie," door R. Posthumus, Kapitein der Infanterie. „Bouwkunde voor de officieren belast met den geniedienst," door J. B. A. Bruning, le Luitenant der Genie, leeraar aan de K. M. A. „De cavalerie bij de vervolging en bij den terugtocht," door M. Thomson, Majoor der Cavalerie. „Welke doelen moet de artillerie beschieten? Inleiding tot de bespreking van het gebruik der artillerie," door J. Dormaar, Majoor der Artillerie. „Verslag omtrent korte golf-proeven bij de technische compag nie van het bataljon genietroepen," door J. de Jongh Swemer, kapitein der Genie. Bovendien heeft de gep. Kolonel-titulair R. B. M. de Wijs, thans lid van het Hoog Militair Gerechtshof, zich bereid verklaard tot publicatie van daarvoor in aanmerking komende uitspraken van laatstvermeld college, voorzien van toelichtingen over even- tueele foutieve of minder juiste behandeling van zaken. Tot haar spijt moet de redactie mededeelen dat door ziekte van den bewerker eenige stagnatie is gekomen in de geregelde voortzetting van de in het Februarinummer aangevangen serie Applicatorische Studiën op de kaart. Zij hoopt echter, dat de schrijver spoedig de op zich genomen taak zal kunnen hervatten. Ten slotte het bericht, dat met ingang van dit nummer de bewerking van de binnen- en buitenlandsche tijdschriftenover zichten, wegens vertrek van den Kapitein van den Generalen Staf C. O. van Kesteren, wien hierbij dank wordt betuigd voor de verleende medewerking, is overgegaan op den Kapitein van den Generalen Staf P. A. Cox. Redactie. 219

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1927 | | pagina 1