1. HET TRACTORVRAAGSTUK BIJ DE ARTILLERIE. door J. M. H. TIMMERMANS. Ie Luit. Genie. Inleiding. Snelheid is op het gevechtsveld altijd een belangrijke, meestal zelfs beslissende, factor geweest; geen wonder dus, dat de mo derne techniek, die de verplaatsingssnelheid van mensch en materiaal steeds opvoert, zooveel mogelijk in de legers toegepast wordt. Om snelle troepenconcentratie op een gedeelte van het ge vechtsterrein te kunnen bewerkstelligen, vervoerde men in den grooten oorlog de infanterieafdeelingen dikwijls met automobielen. Deze snel verplaatsbare infanterie moest echter ondersteund worden door een eveneens snel verplaatsbare artillerie. Paarden- tractie was hiervoor echter meestal (vooral over grootere afstanden) niet snel genoeg en men loste het vraagstuk oor spronkelijk op, door ook het geschut op auto's te plaatsen. Deze „artillerie portée" had echter verschillende bezwaren. Ten eerste was het systeem nogal omslachtig en koste het op en afladen veel tijd, ten tweede waren de gewone vrachtauto's niet in staat om de kanonnen en de munitie door alle terreinen te vervoeren, zoodat men niet op iedere gewilde plaats in stelling kon komen. Om het laatste bezwaar te overwinnen werden de gewone vrachtwagens wel eens vervangen door z. g. rupsbandauto's, die in staat zijn dwars door het terrein te rijden, doch ook hieraan kleefde nog een groot bezwaar, namelijk dat, indien het voort bewegingsmechanisme onklaar wordt, ook het kanon buiten wer king gesteld is. Een en ander leidde er al spoedig toe, dat men er toe over ging de vuurmonden te trekken. Dit heeft o.a. het groote voor deel, dat men daardoor het voortbewegende deel gescheiden houdt van het vurende deel, zoodat wanneer het eerste onklaar wordt de vuurmond door een ander voertuig verder getrokken kan worden. Ook omgekeerd kan bij het in ongereede raken van den „aanhanger" de „trekker" nog gebruikt worden voor andere doeleinden. 723 Met 2 foto's en 5 schetsen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1927 | | pagina 1