1. NAAR AANLEIDING VAN HET ARTIKEL „OVER RECRUTEERING, OPLEIDING EN ORGANISATIE." door j. H. en P. A. COX. Doel vari dit opstel is, achtereenvolgens, beknopt en slechts in groote lijnen de volgende vragen in beschouwing te nemen. 1. Kunnen de door den heer Döbken in zijn opstel „recruteering, opleidingen organisatie", voorkomende in het Septembernummer van dit tijdschrift, aanbevolen oplossingen, in de praktijk bijdragen tot bevordering van de rust bij de veldbataljons 2. Zijn de voordeelen ten aanzien van de opleiding, welke schrijver zich voorstelt te verkrijgen bij de door hem aanbevolen oplos singen, ook niet zij het wellicht slechts ten deele op andere, minder in de organisatie ingrijpende, wijze te verkrijgen? 3. Hoe moet het vraagstuk „herstel van de rust in de veldbatal jons" worden bestudeerd Het artikel van den heer Döbken beoogt, blijkens het opschrift, niet in de eerste plaats herstel van de rust in de veldbataljons, doch is gericht op herziening van het recruteeringssysteem, op wijziging van de opleiding en aanpassing van de organisatie daaraan in dien zin, dat tusschen deze elementen van legervorming een nauwere band wordt gelegd; een en ander met het oogmerk eene goede opleiding van de infanterie te verzekeren, tewijl uit het slotwoord van het artikel den lezer nog duidelijk wordt, dat de schrijver de recrutenopleiding als hoofdzaak beschouwt en dat hij deze speciaal in het centrum van de belangstelling wenscht geplaatst te zien. Ons past daarom allereerst een woord van verontschuldiging jegens den heer Döbken, dat wij den door hem geleverden arbeid benutten voor een ander doel, dan hij zich voor oogen stelde. We koesteren evenwel de hoop, dat de schrijver deze verontschul digingen gaarne zal willen aanvaarden, waar wij evenals hij slechts de belangen van het hoofdwapen wenschen te dienen en wel door iets bij te dragen tot het bevorderen van de rust bij de veld bataljons. De perken, welke wij ons stelden, door het formuleeren van de hiervóór vermelde vragen, leiden ons ertoe, de ongetwijfeld be langwekkende, inleidende beschouwingen, welke de schrijver 895 I. M. T. 1927 No. 9.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1927 | | pagina 1